Waterschap Rivierenland zorgt voor veilige dijken langs de grote rivieren. Hierdoor kunnen mensen achter de dijk veilig wonen, werken en recreëren. Aan de Lekdijk in Vianen, tussen de A2 en het Hazelaarplein, gaat het waterschap de dijk versterken. Het goedkeuringsbesluit ligt van 14 januari tot en met 25 februari 2020 ter inzage, samen met het vaststellingsbesluit van het algemeen bestuur van het waterschap, het projectplan, de omgevingsvergunning van de gemeente Vijfheerenlanden en de overige relevante stukken.

Voor dit deel van de Lekdijk (een lengte van 925 meter bij woonwijk De Hagen) kiest het waterschap voor een piping-/stabiliteitsscherm als dijkversterkingsmaatregel. Piping is een belangrijk faalmechanisme bij dijken. Water stroomt via een zandlaag onder een dijk door en komt achter de dijk weer omhoog. Doordat zand wordt meegevoerd, ontstaat een kanaal (pipe) onder de dijk, waardoor deze ernstig verzwakt en zelfs kan instorten. Ook de stabiliteit van de dijk wordt met dit scherm verbeterd.

Op basis van de keuze voor een piping-/stabiliteitsscherm is een projectplan Waterwet gemaakt.

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland heeft het projectplan vastgesteld op 27 september 2019. Vervolgens hebben de Gedeputeerde Staten van Utrecht het projectplan Waterwet Dijkversterking Vianen Oost van Waterschap Rivierenland goedgekeurd op 7 januari 2020.

Ter inzage

Het goedkeuringsbesluit ligt van 14 januari tot en met 25 februari 2020 ter inzage, samen met het vaststellingsbesluit van het algemeen bestuur van het waterschap, het projectplan, de omgevingsvergunning van de gemeente Vijfheerenlanden en de overige relevante stukken.

De stukken zijn te raadplegen op de volgende locaties:

  • Provincie Utrecht, in het provinciehuis, Archimedeslaan 6, 3508TH Utrecht (melden bij de receptie);
  • Waterschap Rivierenland, De Blomboogerd 1, 4003BX Tiel (melden bij de receptie);
  • Gemeente Vijfheerenlanden, in het stadhuis, Voorstraat 30, 4132AS Vianen.

Daarnaast kunt u vanaf 14 januari de stukken vinden op www.officielebekendmakingen.nl

Beroep

Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebbenden beroep aantekenen tegen het besluit tot goedkeuring van het vastgestelde projectplan en de overige definitieve besluiten. Hoe dit in zijn werk gaat leest u in de bekendmaking.