Stimuleringsregeling natuurvriendelijke oevers 2014

Aanpak

Waterschap Rivierenland wil de aanleg van natuurvriendelijke oevers in zijn beheersgebied stimuleren. De voornaamste redenen hiervoor zijn, dat het waterschap behoefte heeft aan meer ruimte voor waterberging en verbetering van de waterkwaliteit. Natuurvriendelijke oevers zorgen voor schoner oppervlaktewater en het langer vasthouden van het water. Door een flauwer talud is er meer ruimte voor het water. Een natuurlijke inrichting en onderhoud maakt het water aantrekkelijk voor waterplanten, vissen en insecten. Door begroeiing langs en in het water wordt het van nature gezuiverd. Met de nieuwe stimuleringsregeling willen we de aanleg van natuurvriendelijke oevers bevorderen.  

Voorwaarden

Eenmalige bijdrage

Natuurvriendelijke oevers kosten ruimte en dus geld. Particulieren en natuurbeheerders in landelijk gebied komen in aanmerking voor subsidie voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Het waterschap geeft een vergoeding voor de aanleg hiervan en ook de waardevermindering van de grond. De grond blijft in eigendom van de aanvrager. De stimuleringsregeling is van toepassing in gebieden waar nog een opgave voor waterberging en natuur ligt.

Een aanvraag doen

Wanneer u een aanvraag voor subsidie wilt doen, dan kunt u contact opnemen met Coen van Dijk, adviseur Water en Ruimte van Waterschap Rivierenland. De vervolgstappen zijn als volgt:

  • u geeft aan om welke locatie het gaat
  • het waterschap beoordeelt of de aangeboden locatie in het zoekgebied ligt en of het voldoet aan de voorwaarden
  • het waterschap maakt een ontwerp van de natuurvriendelijke oever en berekent de financiële bijdrag
  • de eigenaar stelt een onderhoudsplan op en vraagt eventueel advies hierover aan het waterschap
  • het waterschap verleent na onderlinge afstemming de voorlopige vaststelling subsidie en vergunning
  • de eigenaar van het perceel realiseert binnen negen maanden de natuurvriendelijke oever
  • het waterschap controleert daarna of de oever conform ontwerp is aangelegd
  • het waterschap betaalt de bijdrage. 

Bijzonderheden

Watergangen (sloten, weteringen en dergelijke) met brede, flauw aflopende oevers bieden meer ruimte voor water en natuur dan watergangen met traditionele steile oevers. We noemen deze natuurvriendelijke oevers of waterbergende oevers.

Door deze oevers stijgt het water in natte perioden minder snel, waardoor minder water weggepompt hoeft te worden en minder snel wateroverlast ontstaat. In droge perioden fungeren de sloten met brede oevers juist als waterbuffer. Deze extra watervoorraad kan ook worden aangesproken bij nachtvorst, als fruitbomen beregend moeten worden om schade aan knoppen en bloemen te voorkomen.

Aanpak

Heeft u vragen over de stimuleringsregeling dan kunt u contact opnemen met Martine Beld, Adviseur Waterketen, afdeling Plannen, via telefoonnummer 06 - 10 71 89 69 of e-mail m.beld@wsrl.nl.