Werkzaamheden op of nabij een water, waterkering of weg

Beschrijving

Wateren (oppervlaktewaterlichamen)

Alle wateren binnen het beheersgebied van Waterschap Rivierenland, voor zover ze deel uitmaken van het watersysteem, hebben een functie. De wateren zijn van belang voor het functioneren van het watersysteem, maar sommige wateren zijn daarbij belangrijker dan andere. Er wordt onderscheid gemaakt in A-, B- en C-wateren:

  • A-wateren kunnen worden gezien als de ‘slagaders' van het watersysteem. Ze hebben zowel een bergende als een aan- en afvoerende functie. Vanwege het waterhuishoudkundige belang van A-wateren worden ze door het waterschap zelf onderhouden. A-wateren hebben daarom een beschermingszone van 4 meter (5 meter in de gebieden Alblasserwaard, Vijfheerenlanden, Alm en Biesbosch).
  • B-wateren kunnen worden gezien als de ‘aders' van het watersysteem. Ook B-wateren hebben een bergende en een aan- en afvoerende functie, maar zijn minder van belang voor het functioneren van het watersysteem in vergelijking met A-wateren. B-wateren worden onderhouden door de eigenaren van de aangrenzende percelen. Het waterschap voert jaarlijks controles uit (‘schouw') om de instandhouding van de B-wateren te waarborgen. B-wateren hebben een beschermingszone van 1 meter.
  • C-wateren kunnen worden gezien als de ‘haarvaten' van het watersysteem. Ze hebben alleen een waterbergende functie. C-wateren worden niet geschouwd, maar het waterschap en de eigenaren van de aangrenzende percelen hebben er wel een belang bij dat de wateren in stand worden gehouden. C-wateren hebben geen beschermingszone.

Onder het begrip water (ook wel oppervlaktewaterlichaam genoemd) wordt verstaan de zone tussen de ‘insteken' van het water, bijvoorbeeld een sloot. Onder de insteek wordt het punt verstaan waar het maaiveld overgaat in het talud. De beschermingszone wordt gemeten vanuit de insteek.

Waterkeringen

Het waterschap onderscheidt twee typen waterkeringen, te weten: primaire waterkeringen en regionale waterkeringen. Primaire waterkeringen zijn waterkeringen welke vooral liggen langs de grote rivieren (Maas, Nederrijn/Lek en de Waal/Merwede) en door het Rijk zijn aangewezen op grond van de wet op de Waterkering. Regionale waterkeringen liggen vooral langs de boezemwateren en de kanalen en worden aangewezen op grond van een provinciale verordening. Daarnaast onderscheidt het waterschap regionale waterkeringen die niet door de provincie worden aangewezen, maar wel van belang worden geacht en daarmee in de keur zijn aangewezen.

Alle waterkeringen hebben een beschermingszone. Primaire waterkeringen hebben daarnaast ook nog een buitenbeschermingszone. De afmetingen van deze waterkering en bijbehorende (buiten) beschermingszones zijn per waterkering bepaald en als zodanig opgenomen op de Legger Waterkeringen.

Wegen

In het gebied van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden beheert Waterschap Rivierenland een groot aantal wegen. Werkzaamheden op of nabij deze wegen zijn aan regels gebonden Deze vindt u in de Keur Waterschap Rivierenland 2014, de bijbehorende beleidsregel(s) en algemene regels. (zie ook onder Regelgeving).

Informatie

De ligging en status van wateren en waterkeringen zijn opgenomen in de leggers van Waterschap Rivierenland. De leggers zijn in te zien op de website:

Voor werken en werkzaamheden in, op en in de buurt van wateren, waterkeringen en wegen die in beheer van Waterschap Rivierenland zijn, heeft het waterschap regels opgesteld. Deze regels zijn in de verbodsverordening van het waterschap, de Keur Waterschap Rivierenland 2014, uitgewerkt. De keur geeft het waterschap de grondslag voor het stellen van eisen aan werken en werkzaamheden in, op en in de buurt van wateren, waterkeringen en wegen.

Voor een groot aantal veel voorkomende werken en werkzaamheden is een schriftelijke melding voldoende. Het waterschap heeft hiervoor zogenoemde algemene regels opgesteld.
Als u voldoet aan de criteria en voorwaarden van de van toepassing zijnde algemene regel, kunt u volstaan met een melding. Indien dit niet het geval is, zult u een vergunning moeten aanvragen. Een dergelijke aanvraag zal worden getoetst aan de Keur Waterschap Rivierenland 2014 en de bijbehorende beleidsregels.

Voor vragen over mogelijke meldingen of vergunningsaanvragen kunt u contact opnemen met de Afdeling Vergunningen van Waterschap Rivierenland  per e-mail: vergunningen@wsrl.nl.

Aanpak

Melding

Voor een groot aantal veel voorkomende werkzaamheden heeft het waterschap zogenaamde algemene regels opgesteld.

Voldoet u aan de criteria en voorwaarden?

Dan volstaat een melding bij het waterschap. Minimaal twee weken voor de start van de werkzaamheden meldt u uw werkzaamheden bij het waterschap. 

(Water)vergunning

Voldoet u niet aan de criteria en voorwaarden?

Vraag dan een (water)vergunning aan.

Het waterschap denkt met u mee

Vaak is het verstandig vooraf te overleggen met het waterschap; dat bevordert een vlotte afhandeling. In geval van twijfel: neem altijd contact op met de afdeling Vergunningen van Waterschap Rivierenland  (email: vergunningen@wsrl.nl). Medewerkers van het waterschap denken graag met u mee over wat in uw situatie de beste oplossing is.

Indienen aanvraag watervergunning of melding

Omgevingsloket online 
U moet uw aanvraag om een (water)vergunning of uw melding indienen via het Omgevingsloket online (OlO). Wie twijfelt of een vergunning- of meldplicht van toepassing is, kan dit uitzoeken in de ‘vergunningcheck'. Is voor een activiteit zowel een omgevingsvergunning als een watervergunning nodig? Dan kan via het loket een ‘geïntegreerde' aanvraag worden ingediend.

Kosten

Voor de behandeling van een melding worden geen kosten in rekening gebracht.
Aan het in behandeling nemen van een vergunningsaanvraag  zijn wel  kosten (leges) verbonden. Deze kosten zijn gebaseerd op de legesverordening en de bijbehorende tarieventabel (zie Regelgeving).

Levertijd

De behandeling van uw aanvraag voor een watervergunning duurt in principe niet langer dan acht weken. Dit geldt echter alleen voor volledige en niet-complexe aanvragen. Voor complexe zaken kan de afhandelingstijd oplopen tot zes maanden. Niet volledige aanvragen worden pas weer in behandeling genomen nadat de aanvraag is aangevuld.
Doet u een melding, dan krijgt u binnen 14 dagen bericht of u toestemming heeft.

Geldigheid

Een vergunning is geldig voor onbepaalde tijd, tenzij in de vergunning anders is bepaald. Als u naar aanleiding van uw melding toestemming krijgt, is deze geldig voor de duur van één jaar.