Graag delen we met u in elke editie van Agrarisch Inzicht een project van het waterschap. Deze keer het project ‘Verbreden & Verdiepen'. In 2018 is Waterschap Rivierenland gestart met de voorbereidingen voor het project Verbreden & Verdiepen. Hieronder leest u meer over de doelstellingen en aanpak van dit project.

Doel van het project Verbreden en Verdiepen

De (onderwater) vegetatie in een watergang heeft een remmend effect op de aan- en afvoer van water en daarmee op het handhaven van de vastgestelde waterpeilen. Het maaien van de vegetatie is daarmee een noodzakelijke maatregel om voldoende aan- en afvoer van water mogelijk te maken. Soms wordt er zelfs meerdere keren per jaar gemaaid. Dat kan ertoe leiden dat er in de watergang onvoldoende (onder)water planten komen te staan en dat de watergang niet voldoet aan de Europese richtlijnen voor waterkwaliteit Kaderrichtlijn Water (KRW)(externe link).

Door watergangen te verbreden en/of te verdiepen komt er meer ruimte en kunnen we de (onderwater)planten laten staan, zonder dat de afvoer wordt belemmerd. Dat is het doel van het project Verbreden & Verdiepen. We kijken daarbij naar locaties in heel het rivierengebied. In totaal willen we 15 km verbreden en/of verdiepen in de periode t/m 2021.

Stand van zaken

In de afgelopen periode zijn de knelpunt locaties in beeld gebracht. De aanliggende eigenaren worden nu benaderd om te kijken of ze mee willen werken aan het project. Uiteraard bekijken we daarbij ook of we samen kunnen werken met gemeenten en provincies en gebruik kunnen maken van hun eigendommen. Als het mogelijk is koppelen we de opgave van het project 'Verbreden & Verdiepen' aan (eigen) projecten die op korte termijn in uitvoering komen. Op die manier maken we werk met werk en kunnen we kosten-efficiënt de projectdoelen realiseren. 

Meer informatie over de waterkwaliteit in het beheergebied van Waterschap Rivierenland vindt u hier.

Vergroten van een watergang