De waterschappen zijn blij met de noodwet die ervoor zorgt dat waterveiligheidsprojecten ondanks de strengere stikstofregels door kunnen gaan. Bij Waterschap Rivierenland worden grote dijkversterkingsprojecten voorbereid. De waterschappen gaan graag in gesprek over de compenserende maatregelen voor het natuurherstel.

Onderdeel van het gisteren gepresenteerde pakket is een noodwet die ervoor zorgt dat grote projecten op het gebied van kustbescherming, water- en wegenveiligheid door kunnen gaan terwijl gewerkt wordt aan compensatie voor de neerslag van stikstof.

“Voor de veiligheid langs de grote rivieren is het goed dat onze dijkversterkingen doorgaan”, zegt heemraad Hennie Roorda van Waterschap Rivierenland. “In ons waterschap werken we aan de meeste kilometers rivierdijken, en met de hoogste urgentie.”

De dijktrajecten in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) langs de grote rivieren.

Noodwet voor waterveiligheidsprojecten

De waterschappen zijn blij dat de noodzaak van deze projecten voor de veiligheid van Nederland is erkend en dat alle dijkversterkingsprojecten door kunnen gaan. De waterschappen, verenigd in de Unie van Waterschappen, pleiten er wel voor dat het mogelijk moet blijven om bij waterveiligheidsprojecten meekoppelkansen te benutten, zoals de aanleg van fietspaden, recreatieve voorzieningen et cetera.

Natuurherstel

Voor maatregelen die de natuur verbeteren en maatregelen die nodig zijn om de effecten van deze activiteiten te compenseren, wordt een bedrag van 250 miljoen euro gereserveerd. Dit bedrag is onderdeel van de 500 miljoen euro die wordt gereserveerd bij de najaarsnota voor stikstofmaatregelen.

Dirk-Siert Schoonman, bestuurslid Unie van Waterschappen: “Voor het natuurherstel pleiten wij voor een bredere blik. Het is belangrijk dat relevante partijen en projecten worden meegenomen in een gebiedsgerichte aanpak. Daarbij moet in samenhang met andere opgaven, bijvoorbeeld op het gebied van klimaatadaptatie en de waterkwaliteit, naar structurele oplossingen worden gezocht.”