In Rivierenland is op 31 maart de Regionale Energiestrategie (RES) in concept voorgelegd aan de colleges van de acht regiogemeenten. Hierna volgt besluitvorming in de gemeenteraden, Algemeen Bestuur Waterschap Rivierenland, Gedeputeerde Staten en de andere RES-partners. In de Concept RES staat hoeveel duurzame energie Rivierenland in 2030 zal opwekken. Het bod is om in elk geval 0,632 TeraWattuur te produceren, via alle bestaande en reeds geplande windturbines en zonnevelden. Met dit bod geeft Rivierenland invulling aan het landelijke Klimaatakkoord, waarin staat dat elke regio in Nederland een bijdrage levert aan duurzame energieopwekking.

Het bod in de Concept RES FruitDelta Rivierenland bestaat uit 42 windmolens en een aantal  grootschalige zonnevelden van totaal 172 hectare. Van de 42 windmolens draaien er eind dit jaar al 25. Dit bod is een eerste stap. De Regio Rivierenland heeft de ambitie om het bod te verdubbelen en zo meer bij te dragen aan de doelen uit het Klimaatakkoord en ook het Gelders Energieakkoord. Hoe ze dat wil doen komt volgend jaar in de volgende versie: de RES 1.0.

Op weg naar RES 1.0  
Dit jaar zullen er nog gesprekken komen met inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en volksvertegenwoordigers om samen de RES 1.0 op te stellen. Dat zal weer gebeuren via bijeenkomsten in alle gemeenten. Op weg naar de Concept RES zijn in alle gemeenten al bijeenkomsten gehouden. Hierin is verkend waar er in de regio mogelijkheden liggen om duurzame energie op te wekken. De ideeën die hieruit zijn voortgekomen, maken onderdeel uit van de Concept RES. De resultaten uit deze eerste ronde bijeenkomsten geven vertrouwen dat de ambities voor de RES 1.0 kunnen worden waargemaakt.  

Financieel rendement voor lokale gemeenschap
Inzet is ook om te zorgen dat de hele samenleving kan profiteren van de financiële opbrengsten van nieuwe wind- en zonneparken. Daarom zal er op gelet worden dat de lokale gemeenschap voor ten minste 50% van de nieuwe projecten kan mee-ontwikkelen en daarmee ook kan profiteren.

Samenwerking van veel partijen
Binnen Rivierenland zetten veel verschillende partijen de schouders onder de Regionale Energiestrategie. De verantwoordelijkheid voor de RES ligt bij een speciaal ingestelde Stuurgroep RES FruitDelta Rivierenland. Hierin zitten vertegenwoordigers van de acht regiogemeenten (Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal, Zaltbommel), Waterschap Rivierenland, provincie Gelderland, Greenport Gelderland, , Samenwerkende Woningcorporaties Rivierenland, Gebiedscoöperatie Rivierenland, Liander en VNO-NCW Rivierenland.

Voor meer informatie kijk op www.resrivierenland.nl(externe link)

foto: Ronald Verwijs, West Betuwe Fotograaf