Waterschap Rivierenland werkt mee aan een duurzaam initiatief van burger-coöperatie Land van Ons. De coöperatie werkt aan duurzame landbouw, waarbij ze rekening houden met de natuur. Waterschap Rivierenland verkoopt een onderhoudsstrook en betaalt mee om twee ecologische zones te verbinden. Zo vergroten we samen de biodiversiteit.

Burgercoöperatie Land van Ons beheert burgerboerderij ‘De Biesterhof’, bij Nijmegen. In de boerderij komen in de toekomst meerdere vormen van natuurinclusieve en duurzame landbouw samen. Natuurinclusieve landbouw is een manier van boeren waar ook de natuur baat bij heeft. Hierbij werkt de boer binnen de grenzen van de natuur. De coöperatie gaat 25 ha gras- en akkerland omzetten van gangbare landbouw naar natuurinclusieve biologische landbouw.

Natura2000

Voor de overgang zijn verschillende veranderingen in het landschap nodig. Samen gaan deze veranderingen een verbinding vormen tussen Natura2000-gebied de Gelderse Poort en het Duitse Naturschutzgebiet Düffel, Kellener Altrhein und Flussmarschen. Ook komt er een verbinding naar het terrein van camping De Zeelandsche Hof. De nieuwe inrichting van de percelen zal de verbinding tussen deze gebieden versterken. De inrichting versterkt ook het ecologisch functioneren van het hele gebied.

Modderkruiper krijgt weer ruimte

De coöperatie begint met het inrichten van de perceelgrenzen met inheemse, struikvormende planten. Door bloem- en besvorming veranderen deze gebieden in foerageergebieden voor insecten en (zang)vogels. Ze vormen ook schuil- en nestgelegenheid. En ze dienen als corridor voor diersoorten zoals dassen en vleermuizen. De verbindingselementen krijgen ook een natuurvriendelijke oever met een plas- en drasberm. Zo verbeteren ze het leefgebied van soorten als bittervoorn, kamsalamander, rugstreeppad en grote modderkruiper.