Sinds vorig jaar maart liggen alle werkzaamheden voor de aanleg van een tweede golfbaan in Spijk stil. In de grond en het water zijn metalen gevonden en is de pH-waarde te hoog. Dit is schadelijk voor mens, dier en de natuur.

Nog steeds zijn alle maatregelen van kracht om het verspreiden van de vervuiling tegen te gaan. Het vervuilde gebied en de naastgelegen sloten zijn afgedamd. Zo voorkomen we verspreiding buiten het afgedamde gebied. Waterschap Rivierenland pompt water weg uit het afgedamde gebied naar de Linge. Op de rivier is de verdunning groot. Het risico voor mens, dier en natuur is klein. Metingen bevestigen dit. 

Monitoren bodem en grondwater 

We houden de kwaliteit van de bodem en het water in de gaten. Recente metingen geven aan dat in het grondwater diverse metalen zitten en het grondwater een hoge pH heeft. De kwaliteit is verslechterd sinds de vorige metingen. 

Opvangen regenwater

Het water dat in aanraking komt met de LD-staalslakken heeft binnen enkele uren een hoge pH en raakt verontreinigd met metalen. Dit regenwater mag niet in de naastgelegen sloten of op de bodem terecht komen. Daarom is de aannemer bezig met het maken van een opvangbassin voor regenwater op het terrein. 

Definitieve oplossing

De aannemer en de eigenaar moeten maatregelen nemen om de vervuiling zoveel mogelijk ongedaan te maken en nieuwe verontreiniging te voorkomen. Zeker nu we zien dat de kwaliteit van het grondwater verslechtert. Zij moeten een duidelijk plan maken voor het saneren van de bodem en het voorkomen van toekomstige vervuiling. Het opvangbassin voor regenwater is een tijdelijke maatregel. De aannemer wil het regenwater op locatie zuiveren. Hij heeft hiervoor een vergunning aangevraagd bij het waterschap.

Vervolg

De gemeente is met de Omgevingsdienst Rivierenland en Waterschap Rivierenland in gesprek over het vervolg. Daarnaast is er overleg met de aannemer en de eigenaar van de grond over het bereiken van een definitieve oplossing.