Op de dijken langs de grote rivieren geeft Waterschap Rivierenland komend jaar 340 hectare aan dijkpercelen uit voor het winnen van gras. Ook zijn er enkele agrarische kavels beschikbaar, voornamelijk grasland.

Dijkpercelen: anders maaien

De dijkpercelen worden uitgegeven op 16 en 23 november 2020. Vanwege de coronamaatregelen vindt een inloopbijeenkomst dit jaar niet plaats.
Waterschap Rivierenland wil op de dijk werken aan ecologische waarden. Nieuwe ecologische werkprotocollen helpen agrariërs en aannemers daarbij. In 2021 geldt voor het eerst in ons gehele werkgebied: eerder maaien en over een langere periode. Zo bieden we fauna altijd een vlucht- en verblijfplaats op de dijk. De eerste maaironde vindt plaats in twee fasen: eerst tussen 1 en 20 mei de helft (binnen- of buitentalud, op basis van ecologisch advies), zes weken later de andere helft De tweede maaironde is tussen 15 augustus en 1 oktober. Hierbij wordt al het gras op de dijken in één keer gemaaid.

Dijkpercelen: digitaal inschrijven

De uitgifte van dijkpercelen gebeurt met een overeenkomst voor 1, 2 of 3 jaar. De overeenkomsten met een looptijd van 1 jaar hebben een optie tot verlenging. De economisch meest gunstige inschrijver krijgt het traject toegewezen. Bij gelijke inschrijving gaan onze belastingplichtigen voor. Bij meerdere geschikte en gelijkwaardige kandidaten zal de gunning via loting plaatsvinden.

Inschrijven kan alleen via het digitale platform van Negometrix, andere inschrijvingen worden niet in behandeling genomen en ongeldig verklaard. Kijk op www.waterschaprivierenland.nl/dijkpercelen of mail naar uitgiftedijkpercelen@wsrl.nl.

Graslanden

Waterschap Rivierenland biedt daarnaast enkele agrarische kavels aan in Zoelen, Driel, Hagestein, Brandwijk en Groot-Ammers. De grootte van de kavels varieert van ruim 1,8 hectare tot 8 hectare. Het gaat hoofdzakelijk om graslandpercelen. De hoogste inschrijver krijgt de kavel, na gunning, door middel van een pachtovereenkomst toegewezen.
Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar. Eventueel kan maximaal tweemaal voor hetzelfde perceel met dezelfde pachter een overeenkomst worden aangegaan. Dit is telkens voor 1 jaar en onder dezelfde voorwaarden. Kijk op www.waterschaprivierenland.nl/pachten of mail naar grondzaken@wsrl.nl.
Daarnaast biedt het waterschap een kavel aan in Slijk - Ewijk waarvoor een onderhoudsovereenkomst wordt aangegaan. Het waterschap heeft deze gronden in eigendom in het kader van Dijkversterkingsproject Wolferen-Sprok. Voor deze kavel gelden specifieke voorwaarden en bepalingen.

In verband met de coronamaatregelen vindt er deze keer géén openbare inschrijving op locatie plaats. U kunt uw inschrijving uiterlijk tot 3 november 2020 10:00 uur mailen naar het waterschap. Via www.waterschaprivierenland.nl/pachten vindt u alle benodigde informatie.