Waterschappen werken al jaren samen om de waterkwaliteit in land- en tuinbouwgebieden te verbeteren. De waterschappen, waaronder Waterschap Rivierenland, hebben nu een gezamenlijk Stimuleringsbudget Emissiebeperking Open Teelten en Veehouderij bijeengebracht.