Bent u agrariër in de gemeente Vijfheerenlanden en ziet u kansen om de waterkwaliteit te verbeteren? Dan zoeken wij u. Want samen bereiken we meer!

Nieuws 18-01-2021

De afgelopen periode hebben we veel subsidieaanvragen binnen gekregen. Het subsidieplafond is daardoor bereikt. Er kunnen op dit moment geen aanvragen meer ingediend worden.

Waarom deze regeling?

Schoon oppervlaktewater is belangrijk. Als waterschap zetten wij ons hiervoor in, door onder andere het zuiveren van afvalwater, voorkomen van vervuiling en het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. Maar zorgen voor schoon water kunnen we niet alleen. Met deze regeling willen we agrariërs stimuleren om samen met ons te werken aan schoon water en bodemverbetering in het landelijk gebied.

Voor wie geldt de regeling?

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet de maatregel uitgevoerd worden op percelen die zijn gelegen in de provincie Utrecht én in het beheergebied van Waterschap Rivierenland. Alleen de gemeente Vijfheerenlanden voldoet hieraan. De regeling geldt dus alleen voor agrariërs in de gemeente Vijfheerenlanden.

Op de kaart ziet u om welk gebied dit gaat:

Kaart Vijfheerenlanden. Het gebied loopt van Ameide en Vianen in het noorden tot Meerkerk, Heukelem en Leerdam in het zuiden.

 

Welke maatregelen worden vergoed?

De stimuleringsregeling is bedoeld voor fysieke maatregelen die u kunt nemen om emissies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater tegen te gaan en die de bodem verbeteren. Bovenwettelijke maatregelen, geselecteerd uit de BOOT-lijst (Bestuurlijk Overleg Open Teelten) komen in aanmerking voor de subsidie. Bovenwettelijk betekent dat de maatregelen verder gaan dan volgens de wet- en regelgeving verplicht is.

Onderstaande maatregelen komen in aanmerking voor subsidie. We maken onderscheid tussen maatregelen die de opbrengst verhogen en maatregelen die hier geen invloed op hebben.

 • Niet opbrengst verhogende maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit:
  1. Inrichting zuiveringssystemen voor drainagewater of uitstroomwater van greppels, bijv. met ijzerzand.
  2. Maatregelen ter voorkoming van erfafspoeling.
  3. Plaatsen van een mobiele drinkbak om vertrapping van slootkanten en uitspoeling van nutriënten te voorkomen.
  4. Aanleg van een natuurvriendelijke oever, waterbergingsoever of helofytenfilter.
 • Opbrengst verhogende maatregelen ter verbetering van de van waterkwaliteit:
  1. Investeringen in precisiebemesting.
  2. Investeringen in mechanische en/of niet chemische onkruidbestrijding.
  3. Investeringen in selectieve en/of gerichte spuitapparatuur en in spuittechnieken die drift verdergaand reduceren dan wettelijk verplicht, zoals wingsprayer of luchtondersteuning.
  4. Investeringen die de verdichting van de bodem voorkomen, zoals aanleg van vaste rijpaden op het perceel of de aanschaf van GPS/materieel.
  5. Een mestopslagcapaciteit van tenminste 9 maanden.
  6. Investeringen in beslissingsondersteunende systemen (BOS) op basis van bodemonderzoek aangevuld met beschikbare meetresultaten. Let op: beslissingsondersteunende systemen voor waterbesparing vallen onder de subsidieregeling waterbesparende maatregelen(externe link).
  7. Uitvoeren van een bodemscan en andere investeringen ten behoeve van ‘verbeterde goede landbouwpraktijk’.

Wat is de hoogte van de subsidie?

Per maatregel geldt een maximumbedrag van €5.000,-, met uitzondering van de aanschaf van een veegmachine (maximum €2.250,-) en de aanschaf van een mobiele drinkbak (maximum €2.100,- per stuk, tot maximaal 2 per bedrijf). De subsidiebedragen per maatregel mogen gestapeld worden voor maatregelen tot een maximaal bedrag van €10.000,- per bedrijf.

De BTW is niet subsidiabel. Tenzij de BTW aantoonbaar niet is terug te vorderen.

Subsidievoorwaarden

Aanvragen kunnen worden ingediend tot uiterlijk 30 juni 2021 of totdat het subsidieplafond (van 100.000 euro) van de regeling is bereikt. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Maatregelen moeten uiterlijk 1 oktober 2021 zijn uitgevoerd en afgerond en moeten minimaal 5 jaar in stand worden gehouden.

Subsidie aanvragen? Overleg eerst met de watermakelaar!

De watermakelaar werkt nauw samen met u als subsidieaanvrager en het waterschap, om zo tot de beste ideeën te komen en de aanvraag voor u te vergemakkelijken. De watermakelaar denkt mee met uw initiatief en helpt u bij het invullen van het aanvraagformulier. Zie hieronder de contactgegevens van de watermakelaars:

Johan Benschop

06-50887548

johan@collectief-av.nl

Karel Rietveld

06-51857668

karel@collectief-av.nl

Subsidieproces

Subsidieaanvraag

Het is belangrijk dat u de aanvraag indient vóórdat u start. Alleen dan komt u in aanmerking voor subsidie. U vraagt de subsidie aan door het Aanvraagformulier Stimuleringsregeling water en bodemkwaliteit Utrecht in te vullen en te mailen naar subsidies@wsrl.nl.

Indien van toepassing vult u ook het machtingsformulier in.

Gereedmelding

Zodra u de maatregel heeft uitgevoerd, verwachten wij van u een gereed meldingsformulier. Dit formulier ontvangt u bij uw subsidiebesluit als u een maatregel heeft aangevraagd. Stuur het ingevulde formulier terug naar subsidies@wsrl.nl.

Meer informatie

Neem bij vragen of als u overweegt een maatregel aan te vragen contact op met één van de watermakelaars van Collectief Alblasserwaard/Vijfheerenlanden (zie contactgegevens hierboven).

Deze subsidieregeling is mede mogelijk gemaakt door provincie Utrecht.

Logo Provincie Utrecht

Deze regeling wordt mede uitgevoerd door

logo collectief Alblasserwaard Vijfheerenlanden