De bocht in de Giessen bij Giessen-Oudekerk moet aangepast worden. Waterschap Rivierenland heeft hiervoor een “Nota Voorkeursalternatief (VKA) – bocht Giessen-Oudekerk” opgesteld. De nota beschrijft drie mogelijke oplossingen. En de effecten die elke oplossing heeft.

De Nota VKA ligt van 11 november tot en met 22 december 2021 digitaal ter inzage

De Nota VKA staat op onze website www.wsrl.nl/Nota_VKA. U vindt daar ook informatie over hoe u een zienswijze kunt indienen. Een zienswijze indienen kan tot uiterlijk 22 december 2021. Een definitief bestuurlijk besluit wordt in maart 2022 genomen.

De bocht bij Giessen-Oudekerk is te krap

In Hardinxveld-Giessendam komt een nieuw boezemgemaal. Hierdoor moet de Giessen een groter gebied afwateren. Dit kan leiden tot hogere waterstanden, lokale hoge stroomsnelheden en problemen met de afvoer naar het nieuwe gemaal. De maatregel die het beste wordt beoordeeld is de onderwaterdamwand. Daarnaast baggeren we de Giessen tussen Giessenburg en de aansluiting van het nieuwe boezemgemaal. Deze oplossing is ook voorgelegd bij de bewoners tijdens een informatiebijeenkomst op 13 oktober 2021.

Het project valt onder het gebiedsprogramma Alblasserwaard – Vijfheerenlanden (A5H)

De bocht Giessen-Oudekerk is een van de projecten van het gebiedsprogramma A5H. Het gebiedsprogramma heeft als doel te zorgen voor een robuust en toekomstbestendig watersysteem. Dit gebeurt aan de hand van een visie voor 2050. Voor meer informatie: www.wsrl.nl/a5h.