Hardinxveld krijgt in de komende jaren twee nieuwe gemalen. Waterschap Rivierenland bouwt deze gemalen om het watersysteem te verbeteren en de kans op wateroverlast te beperken. Hieronder vindt u informatie over de aanleiding en de planning van beide gemalen.

Gemalen Hardinxveld

Poldergemaal Hardinxveld-Zuid

Er komt een nieuw poldergemaal op de Kanaaldijk Zuid, ruim 1 km ten westen van het huidige gemaal, dat bij de Koningin Wilhelminalaan ligt. Het nieuwe gemaal, dat het polderwater loost op het Kanaal van Steenenhoek, gaat het huidige gemaal vervangen. Het kan meer water afvoeren: 40 m3 per minuut. Het huidige gemaal heeft een capaciteit van 30 m3. 

De vervanging van het gemaal Hardinxveld-Zuid is een van de maatregelen waartoe besloten is na de wateroverlast van augustus 2015. Andere maatregelen in Boven-Hardinxveld, zoals bijvoorbeeld het inzetten van de ijsbaan voor waterberging en de verbreding van de sloot langs de Koningin Wilhelminalaan, zijn inmiddels uitgevoerd.

De bouw van het nieuwe gemaal Hardinxveld-Zuid heeft vertraging opgelopen. Onder andere doordat op de nieuwe plek vleermuizen zijn gespot; een onderzoek naar hun aanwezigheid loopt nu. Als de locatie belangrijk is voor de populatie vleermuizen, zullen we maatregelen nemen om de dieren zo min mogelijk te verstoren.

Het waterschap hoopt in 2020 het poldergemaal te kunnen bouwen. Ook verbeteren we de afvoer van polderwater naar het nieuwe gemaal. Op dit moment kan het water maar via één route naar het huidige gemaal; in de toekomst kan het water via meerdere routes naar het nieuwe gemaal. Het huidige gemaal wordt op termijn gesloopt. De inzet van extra pompen bij hevige neerslag blijft tot het nieuwe gemaal Hardinxveld-Zuid klaar is.

Boezemgemaal Hardinxveld

In 2026 wil het waterschap een nieuw boezemgemaal dichtbij het Kolffgemaal in gebruik nemen. Dit boezemgemaal is een extra gemaal voor de afwatering van de Alblasserwaard. Op dit moment wordt het teveel aan water in de Alblasserwaard alleen via Kinderdijk afgevoerd. Deze afvoer verloopt moeizaam onder andere door de grote afstand die het water moet afleggen. Het nieuwe boezemgemaal gaat ervoor zorgen dat de afwatering van de Alblasserwaard niet meer alleen via Kinderdijk gebeurt maar ook via Hardinxveld. Het gemaal loost het water rechtstreeks op de Beneden-Merwede.

Dit nieuwe boezemgemaal is onderdeel van een pakket aan maatregelen dat ervoor zorgt dat het waterpeil op de boezems in de Alblasserwaard beter te beheersen is. Het draagt bij aan een klimaatbestendig watersysteem in deze regio. 

Meer informatie hierover staat op deze webpagina:

https://www.waterschaprivierenland.nl/watersysteemmaatregelen-alblasserwaard-en-vijfheerenlanden.

Interessant zijn ook de artikelen die op 11 augustus 2019 in het AD verschenen zijn:

https://www.ad.nl/rivierenland/waarom-het-werk-voor-het-waterschap-rivierenland-nooit-klaar-is~ad1e9aff/

https://www.ad.nl/rivierenland/waterschap-rivierenland-zoekt-naar-nieuwe-manier-om-strijd-tegen-het-water-te-winnen~ad31a35c/