Vanaf medio 2021 zal het afvalwater van een aantal te sluiten rioolwaterzuiveringen (Eck en Wiel, Lienden, Zetten en Valburg) verwerkt gaan worden op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in Dodewaard. Hiervoor zal deze installatie op eigen terrein worden uitgebreid en vernieuwd. Om de rwzi energieneutraal te maken worden er gelijktijdig voldoende zonnepanelen op het terrein geplaatst.

Huidige situatie rwzi Dodewaard

Werkzaamheden

De huidige rwzi in Dodewaard zal worden uitgebreid van circa 27.000 naar circa 70.000 inwonerequivalent (de gemiddelde hoeveelheid vervuiling in het afvalwater, die een persoon in huis veroorzaakt). Hiervoor wordt een beperkt deel van de bestaande onderdelen gerenoveerd en worden er onderdelen nieuw bijgebouwd. Het concrete ontwerp voor deze uitbreiding wordt de komende maanden door aannemer Eliquo in verder in detail uitgewerkt en geoptimaliseerd. Na de zomer van 2019 kan gestart kan worden met de bouw. De aanleg van de zonnepanelen vindt na het afronden van de bouwactiviteiten plaats. Begin 2021 moet de uitbreiding van de rwzi gereed zijn.

Klimaatdoelstelling Waterschap

Het waterschap heeft de doelstelling om in 2020 voor 40% energieneutraal te zijn. In 2030 wil het waterschap 100% van de energie die voor de bedrijfsvoering nodig is, duurzaam op wekken. Deze opgaven komen voort uit de energie- en klimaatdoelstellingen zoals vastgelegd in het VN Klimaatakkoord van 2015. Om aan deze doelstelling te voldoen wordt er op het rwzi-terrein een zonnepark aangelegd. De recente visie van de gemeente Neder-Betuwe naar energieneutraliteit ondersteunt dit soort initiatieven.

Directeur van Eliquo en heemraad van Waterschap Rivierenland, tekenden voor het ontwerp en realisalisatie.