Agrarisch ondernemers kunnen inschrijven voor de pacht van een extra agrarisch perceel van het waterschap. Een perceel van ruim 8 hectare in de Alblasserwaard is toegevoegd aan de uitgifte die sluit op 3 november.

Waterschap Rivierenland heeft landbouwpercelen in eigendom om projecten (bijvoorbeeld waterberging, natuurvriendelijke oevers en dijkversterkingen) te realiseren. Percelen die op dit moment niet door het waterschap in gebruik zijn, worden tijdelijk in liberale pacht uitgegeven.

Zes agrarische kavels

Er worden in november 2020 zes kavels door het waterschap aangeboden. Het gaat om percelen in Zoelen, Driel, Hagestein, Brandwijk, Groot-Ammers en Noordeloos. De grootte van de kavels varieert van ruim 1,8 hectare tot 8 hectare. Het gaat hoofdzakelijk om graslandpercelen. De hoogste inschrijver krijgt de kavel, na gunning, door middel van een pachtovereenkomst toegewezen.

De pachtovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar. Eventueel kan nog maximaal 2 maal voor hetzelfde perceel met dezelfde pachter een overeenkomst worden aangegaan. Alleen agrarische ondernemers binnen het beheersgebied van Waterschap Rivierenland mogen inschrijven.

Meer over de inschrijving en de percelen leest u hier.