In opdracht van Waterschap Rivierenland doen onafhankelijk kennisinstituut Deltares en de commissie Van der Vlist onderzoek naar het tussen 2013 en 2018 uitgevoerde dijkversterkingsproject Kinderdijk en Schoonhovenseveer (KIS). De resultaten van deze rapporten komen iets later dan verwacht.

We verwachten de uitkomsten medio februari te presenteren. Zodra de rapporten met de resultaten beschikbaar zijn, worden deze onder andere gepubliceerd op de speciale informatiepagina van de website van Waterschap Rivierenland. (https://www.waterschaprivierenland.nl/rapport-kis/)

Deltares

Waterschap Rivierenland heeft Deltares, als onafhankelijk kennisinstituut op dit vakgebied, gevraagd om een onderzoek uit te voeren. Dit naar aanleiding van het rapport ‘De Lekdijk is lekgestoken’ van prof. dr. ir. Van Baars. In zijn rapport stelt de heer Van Baars vragen bij de manier waarop het dijkversterkingsproject Kinderdijk-Schoonhovenseveer’ (KIS) technisch is uitgevoerd.

Het onderzoek van Deltares is verdeeld in twee fases. De eerste fase richtte zich op de beantwoording van de vraag met betrekking tot de waterveiligheid. Deze fase is inmiddels afgerond. Uit dit onderzoek blijkt dat de dijk veilig is: https://www.waterschaprivierenland.nl/lekdijk-veilig-volgens-deltares

De tweede fase van het onderzoek gaat dieper in op de ontwerpaspecten die Van Baars in zijn rapport benoemt. Net als bij de eerste fase worden externe deskundigen betrokken. Zoals het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW). Deltares en de externe deskundigen werken onder tijdsdruk en met grote inzet aan hun adviezen. Zorgvuldigheid is daarbij leidend.

Commissie Van der Vlist

Daarnaast onderzoekt een externe commissie hoe het waterschap met schademeldingen is omgegaan. Deze commissie wordt geleid door Hans van der Vlist, o.a. voormalig secretaris-generaal bij het ministerie van VROM, dijkgraaf van een van de rechtsvoorgangers van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en lid van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

In de tussentijd zit het waterschap niet stil. Zo wordt waar mogelijk geanticipeerd op de uitkomsten en blijven we met de bewoners en partners in gesprek.