Op 7 oktober 2022 heeft het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland de partiële herziening van peilbesluit Alblasserwaard vastgesteld. Het ontwerp wijzigingsbesluit heeft van 17 mei tot en met 27 juni 2022 ter inzage gelegen. De herziening heeft betrekking op een peilgrenswijziging voor de watergang Achterwaterschap en zal vanaf 2029 in werking treden, is nu de verwachting.

In een peilbesluit legt het waterschap de waterpeilen vast van een begrensd gebied. Het waterschap is wettelijk verplicht voor het oppervlaktewater een peilbesluit op te stellen en het vastgestelde peil te handhaven.

Wat is het doel van de peilbesluit wijziging?

Het boezempeil in het Achterwaterschap moet verlaagd worden omdat in de toekomst ook het Kokgemaal in Kinderdijk nodig is om het water van de Nederwaard af te kunnen voeren. Het Achterwaterschap is nu onderdeel van de Lage Boezem van de Overwaard en wordt in de toekomst onderdeel van de Lage Boezem van de Nederwaard. Hierdoor verlaagt het boezempeil van het Achterwaterschap met 15 cm van NAP -0,75 m naar NAP -0,90 m en krijgt het Achterwaterschap tevens het minimaal en maximaal peil van de huidige Nederwaard.

Partiële herziening ter inzage

De partiële herziening van peilbesluit Alblasserwaard met bijlagen ligt van 25 oktober 2022 tot en met 5 december 2022 tijdens kantooruren ter inzage in het kantoor van Waterschap Rivierenland, De Blomboogerd 1 in Tiel. Alle stukken zijn tevens digitaal in te zien in het Waterschapsblad(externe link).

Gebiedsprogramma A5H

De peilverlaging in het Achterwaterschap is een van de maatregelen uit het Gebiedsprogramma A5H wat als doel heeft een robuust en klimaatbestendig watersysteem in de Alblasserwaard te realiseren. Meer informatie vindt u hier(externe link).