Het College van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Rivierenland heeft deze week het voorkeursalternatief vastgesteld voor het nieuwe gemaal en boezemkanaal in Hardinxveld-Giessendam. Het gemaal gaat zorgen voor de waterafvoer via de Merwede maar ook om water van een goede kwaliteit in te kunnen laten bij droogte. Een nieuw gemaal in de Overwaard betekent een historische wijziging in het eeuwenoude watersysteem van de Alblasserwaard.

Voor het gemaal is de locatie gekozen ten noorden van het Kanaal van Steenenhoek, op enige afstand van de woningen, met lange ondergrondse persleidingkokers naar de Beneden-Merwede. Om het water bij het toekomstige gemaal te krijgen, wordt een boezemkanaal gerealiseerd tussen de Giessen en de Merwede. Hiervoor is het tracé tussen de Parallelweg en de A15 gekozen, o.a. zodat het NNN-gebied (Natuurnetwerk Nederland) behouden kan blijven. Voor dit tracé zijn nog wel twee opties. Ook zijn voor zowel het boezemkanaal als het gemaal nog technische en inpassingskeuzes te maken. Wordt er gekozen voor een natuurlijke inrichting of een meer open benadering in het landschap. Deze aspecten volgen in de planuitwerkingsfase. Hiervoor organiseert het waterschap bijeenkomsten met belanghebbenden.

De planuitwerkingsfase duurt naar verwachting tot medio 2025. De daadwerkelijke uitvoering staat gepland in de periode 2026-2029.

Impressie van het gemaal alternatief ‘lang’ (bovenaanzicht/aanzicht vanuit polderzijde)

Gebiedsprogramma A5H

De afvoer van al het water in de Alblasserwaard via Kinderdijk verloopt moeizaam door de grote afstand die het water af moet leggen, de westelijke tegenwind en de smalle delen en flessenhalzen in de boezem. Door een nieuw gemaal in de Overwaard te realiseren, de oostelijke helft van de Alblasserwaard, hoeft niet alles meer via Kinderdijk. De bouw van een gemaal is een van de maatregelen uit het Gebiedsprogramma A5H wat als doel heeft een robuust en klimaatbestendig watersysteem te realiseren voor de komende 50 jaar.

Voor meer informatie gaat u naar de projectwebsite: wsrl.nl/a5h. Op de website staat de vastgestelde Nota Voorkeursalternatief met bijlagen en de Nota van Antwoord met daarin de ontvangen zienswijzen