De vier Brabantse waterschappen en de provincie willen intensiever, sneller en flexibeler aan de slag met water en natuur in Brabant. Er moet veel gebeuren om sloten, beken en bodem beter voor te bereiden op natte én droge tijden. Hoe waterschappen en provincie dit de komende jaren samen snel en efficiënt gaan doen, staat in nieuwe maatwerkovereenkomsten.

De afspraken gaan onder meer over natte natuurparels en Natura 2000-gebieden, over beek- en kreekherstel en over het realiseren van natuurnetwerken, ecologische verbindingszones en natuurvriendelijke oevers. Maar ook mogelijkheden voor vismigratie, het klimaatbestendiger maken van onze woonomgeving en een vitale bodem krijgen aandacht.

De partijen kijken bij deze gezamenlijke aanpak per gebied wat er nodig is, in samenspraak met  partners in de gebieden en in samenhang met bijvoorbeeld de aanpak van stikstof en de landbouw- en energietransitie. Ook staan er in de maatwerkovereenkomsten afspraken over maatregelen slim op elkaar worden afgestemd en hoe de financiering er uitziet.

Altena: oevers, vispassage en natuur

In het werkgebied van Waterschap Rivierenland gaat het om maatregelen in de gemeente Altena. Kilometers aan sloten krijgen natuurvriendelijke oevers met ruimte voor ecologie en waterberging, als onderdeel van de ecologische hoofdstructuur. Bij gemaal Altena, het grootste gemaal van Altena aan de Merwede, wordt gezocht naar de mogelijkheid van een vispassage. In de natte natuurparel Pompveld-Andelsch Broek werkt het waterschap aan de laatste maatregelen voor peilbeheer en biodiversiteit.

Gedeputeerde Hagar Roijackers (Water, Natuur en Gebiedsgerichte Aanpak): “Om de doelstellingen te halen, moeten we versnellen én intensiveren. Deze afspraken zorgen dat we slimmer, flexibeler en effectiever plannen en financieren. Daarmee halen we alles uit de kast om Brabant klimaatbestendiger te maken, de natuur en het watersysteem te herstellen. Zo willen we voorkomen dat water een schaars goed wordt.”

Klimaatrobuust Brabant

De provincie en de waterschappen werken gezamenlijk aan water en natuur om te komen tot een klimaatrobuust Brabant in 2050. Wat en hoe ze dat gaan doen staat in het Regionaal Water en Bodem Programma (RWP) van de provincie en de waterbeheerprogramma’s van de waterschappen. Nieuwe samenwerkingsprincipes om als één overheid aan deze taken te werken zijn vastgelegd in de Koepelovereenkomst Groenblauw 2021-2027. Per waterschap is de koepelovereenkomst verder uitgewerkt en concreet gemaakt in een Maatwerkovereenkomst groenblauwe opgaven 2022-2027 (MOK).