In maart 2019 werd het werk aan de golfbaan in Spijk stilgelegd, nadat Waterschap Rivierenland, gemeente West Betuwe en Omgevingsdienst Rivierenland vervuiling constateerden. De aannemer en de eigenaar van het terrein zijn ervoor verantwoordelijk om de vervuiling zoveel mogelijk ongedaan te maken en nieuwe verontreiniging te voorkomen. Zij hebben een plan van aanpak opgesteld voor het ophogen en inpakken van de vervuilde grond.

Het college van burgemeester en wethouders van West Betuwe heeft hiermee ingestemd. De werkzaamheden kunnen binnen afzienbare tijd beginnen en gaan in totaal ongeveer acht jaar duren.

We blijven de kwaliteit van het water in de gaten houden. Ook bekijken we doorlopend of aanvullende maatregelen nodig zijn om peil en waterkwaliteit te waarborgen. Op het vervuilde terrein is een opvangbassin voor regenwater aangelegd. Zo kan dit water niet in de naastgelegen sloten of in de bodem terecht komen. Binnenkort wordt gestart met het zuiveren van het opgevangen water. Het water wordt na zuivering in de omringende sloten gepompt.