Tussen 2013 en 2018 voerde Waterschap Rivierenland een dijkversterking uit aan de Lekdijk tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer, het KiS project. Om ruimte te besparen is gebruik gemaakt van innovatieve constructies in de dijk, waardoor veel woningen konden blijven staan. De Lekdijk is veilig en voldoet aan de toen geldende normen. De schadeafhandeling kan beter en daar werkt het waterschap hard aan.

Het waterschap pakt schadeafhandeling aan

Het waterschap heeft in maart 2022 een apart schadeteam opgericht en de regie op de schadeafwikkeling overgenomen van de aannemer. De afwikkeling verloopt nu veel beter.

Van de oorspronkelijke 32 zaken is het schadeteam over de helft met de afwikkeling. Het waterschap verwacht het merendeel van de resterende schadezaken in de eerste helft van 2023 af te ronden. Een handvol complexe schadezaken zullen een langere doorlooptijd hebben.

Daarnaast zijn er sinds februari 2022 ook nieuwe schademeldingen ontvangen. Hiervan zijn er inmiddels enkele afgewikkeld. Circa 20 nieuwe schadezaken zijn nog in behandeling. Ook deze zullen naar verwachting in de eerste helft van 2023 afgerond zijn.
Het waterschap voert nog eenmaal een uitgebreide meetronde uit naar mogelijke beweging van panden. Op ruim 200 adressen worden in de loop van 2023 metingen gedaan. Het waterschap blijft bewoners van de Lekdijk informeren over de voortgang.

Onderzoek en monitoring waterveiligheid

Om een uiteindelijk oordeel te kunnen geven over de waterveiligheid van de gerealiseerde dijkversterking, laat Waterschap Rivierenland onderzoek doen. Onderzocht wordt wat de meest waarschijnlijke oorzaken zijn van de sinds de realisatie van de dijkversterking waargenomen vernatting van het dijklichaam. Langs de aangebrachte boorpalenwand wordt op een aantal locaties onderzoek uitgevoerd. Doel van het onderzoek is om op deze locaties de grondopbouw, de waterspanningen, vervormingen in de grond en de samenstelling van het grondwater te meten.

Hellingmeetbuizen meten horizontale vervormingen van het dijklichaam. De werkzaamheden worden uitgevoerd door ingenieursbureaus. Deze worden begeleid door een team vanuit Waterschap Rivierenland, ondersteund door adviseurs van Deltares. De aanpak en uitvoering van het onderzoek wordt bekeken door een review commissie.

Blijven leren

Waterschap Rivierenland blijft leren van het onderzoek en de schadeafwikkeling bij KiS, zodat bij toekomstige dijkversterkingsprojecten beter omgegaan wordt met schademeldingen. We moeten in Nederland blijven streven naar veilige dijken en tegelijkertijd rekening blijven houden met ruimte voor bestaande en nieuwe bebouwing of ander gebruik van die ruimte.