Wekelijks vindt u hier een actuele beschrijving van de toestand van het watersysteem in het rivierengebied.

Toestand watersysteem

Vanwege de kans op nachtvorst en het gebrek aan neerslag hebben we de waterpeilen ingesteld op het zomerpeil. In de fruitteeltgebieden iets daarboven. Lokaal is er afgelopen weekend nog beregend door fruittelers, maar niet massaal. We merken we dat de bovengrond droger wordt en de waterbehoefte toeneemt. Dat komt door de aanhoudende (noord)oostelijke wind én doordat er al een poosje geen neerslag van betekenis is gevallen.

In de akkerbouwgebieden wordt al volop beregend. We hebben gestaag de hoeveelheid inlaatwater opgevoerd om onze watersystemen te voorzien van water en te voldoen aan de langzaam stijgende watervraag. De grondwaterstanden variëren van redelijk stabiel naar langzaam verder uitzakkend, maar bevinden zich nog rond gemiddelde waarden voor de tijd van het jaar.

Peilbeheersing

Er wordt deze week vrijwel geen neerslag verwacht en de bovengrond is droog. Wat neerslagtekort betreft bevinden we ons nu op de lijn van 5% droogste jaren. We willen hierop anticiperen door de waterstanden aan de hoge kant te houden in de gebieden waar dat mogelijk is en dat past. Niet overal en niet direct, maar rustig en geleidelijk en alleen op plaatsen waar het kan en wenselijk is. Hiermee staan we gesteld voor wanneer temperaturen verder stijgen en de verdamping sterker wordt en remmen we het verder uitzakken van de grondwaterstanden een beetje.