Gemeente Molenlanden en Waterschap Rivierenland onderschrijven de conclusies van het rapport van Deltares over de Lekdijk. Volgens Deltares is de dijk tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer veilig en voldoet aan de destijds geldende normen voor veilige dijken. In een vervolgstudie onderzoekt Deltares mogelijke onvoorziene effecten van de dijkversterking voor huizen en gebouwen aan de dijk. Ook laat Waterschap Rivierenland onderzoek doen door een externe commissie naar de manier waarop met schademeldingen is omgegaan. Waterschap Rivierenland en gemeente Molenlanden blijven intussen in gesprek met bewoners.

Zo werd op dinsdag 6 juli er een inloopmiddag gehouden voor bewoners langs de Lekdijk. Hier konden zij vragen stellen aan vertegenwoordigers van het waterschap, de gemeente en Deltares naar aanleiding van het Deltares-rapport over de dijkveiligheid. Deze bijeenkomst werd bezocht door 12 mensen.

Hennie Roorda, heemraad van Waterschap Rivierenland:

“Er werden goede gesprekken gevoerd. Als onderzoeken uitwijzen dat wij steken hebben laten vallen, dan neemt het waterschap verantwoordelijkheid daarvoor. Binnenkort bezoek ik een aantal bewoners. Wij vinden het belangrijk dat de bewoners gehoord blijven worden en op de hoogte worden gehouden van het proces.”

Teunis Jacob Slob, wethouder gemeente Molenlanden:

We nemen de signalen die we op deze avond en in onze gesprekken eerder bij de mensen thuis serieus. We trekken samen op met het waterschap, zodat we goed gehoor kunnen blijven geven aan de behoefte aan informatie bij onze inwoners.”

Vanwege de gevraagde zorgvuldigheid en waarborgen voor onafhankelijkheid (onder andere via controle door externe onafhankelijke experts) zijn alle onderzoeken in december klaar.

Van 2013-2018 heeft Waterschap Rivierenland de Lekdijk tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer versterkt. Op 14 april 2021 ontving het waterschap het rapport “De Lekdijk is lekgestoken” van de heer Prof. dr. ir. Van Baars. In zijn rapport plaatst de heer Van Baars kanttekeningen bij de uitvoering van het dijkversterkingsproject Kinderdijk-Schoonhovenseveer’ (KIS). Waterschap Rivierenland heeft aan kennisinstituut Deltares gevraagd een onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar de aannames in het rapport van Van Baars. Deltares heeft inmiddels de eerste resultaten gedeeld. Volgens het kennisinstituut, is de dijk tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer veilig.