In februari en maart inspecteert Waterschap Rivierenland de dijken langs de grote rivieren. In totaal zo’n 550 kilometer dijk. Deze inspectie vindt jaarlijks plaats, direct na het hoogwaterseizoen. De golf op Rijn en Maas van begin januari was beperkt en stond lang niet overal tegen de dijken.

Het gras is nu nog kort en eventuele schade aan de dijken wordt dan snel opgemerkt. Urgent herstel voert het waterschap direct uit, overige schade wordt in de loop van het jaar hersteld. Komend najaar, aan het begin van het volgende hoogwaterseizoen, liggen de dijken er dan weer goed bij.

De dijkeninspecteurs zijn herkenbaar aan de felgekleurde hesjes. Ze doen dit werk grotendeels te voet, zodat ook minder goed zichtbare schade kan worden ontdekt. De inspectie betreft de kernzone van de dijk: de kruin van de dijk en de beide taluds met stroken van vier meter daarlangs.

Het golfje op de grote rivieren in januari, omgeving Heerewaarden. Rechts de Waal, links de Maas. De omtrek van voormalig Fort Voorne is herkenbaar en nog altijd onderdeel van de Maasdijk.

Tweede inspectie in najaar

Tegen het eind van het jaar is de najaarsschouw van de dijken. Daarin wordt gekeken naar het onderhoud en ook naar de werking van sluizen, coupures, afsluiters van leidingen en andere waterkerende objecten in de dijken.