De waterschappen vinden het belangrijk stikstofmaatregelen te nemen om de natuur te herstellen. De waterschappen zoeken graag met het Rijk en de provincies naar oplossingen en pleiten ervoor om samen met alle betrokken partijen in de regio tot een gebiedsgerichte aanpak te komen. Dat meldt de Unie van Waterschappen, ook namens Waterschap Rivierenland.

De recente boerenprotesten tonen volgens de waterschappen aan dat het belang voor regionale invulling van stikstofmaatregelen groot is. Ook benadrukken de waterschappen de noodzaak om de natuur te herstellen. De Unie van Waterschappen pleit daarom voor een gebiedsgerichte aanpak om bronmaatregelen te nemen, waarbij de voor de regio relevante partijen worden meegenomen.

Waterschappen vinden het hierbij belangrijk dat bronmaatregelen op het gebied van stikstof in combinatie worden gezien met bodemdaling, CO2-reductie en klimaatadaptatie.

Met vragen over stikstof kan nu iedereen terecht bij de helpdesk van BIJ12, de uitvoeringsorganisatie van de 12 provincies.