Waterschap Rivierenland actualiseert jaarlijks de legger van de wateren. Op deze webpagina staat informatie over de wijzigingen van 2019.

Waterschap Rivierenland actualiseert de legger van de wateren. De wijzigingen kunnen gevolgen hebben voor inwoners van het rivierengebied en andere belanghebbenden. Voordat het bestuur een besluit neemt over het vaststellen van de leggerwijzigingen, kan iedereen reageren op de voorgestelde wijzigingen. Dit kan door een inspraakreactie in te dienen.

De legger is een soort register waarin o.a. de ligging en onderhoudsplichtigen van waterstaatswerken (wateren, duikers, stuwen, bruggen enz.) zijn opgenomen die van belang zijn voor een goede doorstroming en berging van het oppervlaktewater. Op deze webpagina staat informatie over de wijzigingen van 2019.
Op 25 juni 2019 heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Rivierenland het ontwerpbesluit tot de wijziging van de legger wateren vastgesteld.

Ontwerp-legger met bijlagen ter inzage

Voordat het bestuur overgaat tot vaststelling van de legger wateren, ligt het ontwerpbesluit met de bijlagen vanaf dinsdag 9 juli tot en met maandag 19 augustus 2019 ter inzage op het kantoor van het waterschap, De Blomboogerd 1 in Tiel. Als u van plan bent het ontwerpbesluit in te komen zien en u wilt graag uitleg krijgen, maak dan een afspraak via het e-mailadres inzienleggerwateren@wsrl.nl.

Het ontwerpbesluit en de bijlagen worden vanaf 9 juli 2019 ook in het Waterschapsblad gepubliceerd en zijn daar digitaal te raadplegen.

Interactieve kaart

Om snel te kunnen beoordelen of een leggerwijziging voor u van belang is, hebben we op een vergelijkingskaart alle wijzigingslocaties weergegeven. U kunt dus zien waar in het beheergebied van het waterschap de legger wordt gewijzigd en de details van iedere wijziging. Aan de linkerkant van de vergelijkingskaart vindt u een uitgebreide toelichting voor het gebruik van de kaart.

Per wijziging wordt aangegeven:

1. het wijzigingsnummer;
2. de betrokken kadastrale percelen;
3. de omschrijving van de wijziging en de eventueel gewijzigde onderhoudsplicht;
4. de ligging van de voorgenomen (nieuwe) situatie.

Reageren

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden of inwoners mondeling, schriftelijk of digitaal reageren op het ontwerpbesluit tot wijziging van de legger wateren 2019. Uw brief kunt u richten aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN Tiel. 

Uw schriftelijke reactie moet tenminste bevatten:

1. naam en adres;
2. de dagtekening;
3. het wijzigingsnummer waarop u reageert;
4. en een toelichting.

Voor uw mondelinge zienswijze kunt u terecht bij de heer Ton Sijnen, telefoon (0344) 64 92 41 of bij de heer Rogier Müller, telefoon (0344) 64 92 12.

Voor het digitaal indienen van een zienswijze, zie e-formulier zienswijze.
Voor het digitaal indienen is een DigiD vereist. Reacties per e-mail kunnen wij niet in behandeling nemen.

Degenen die een zienswijze hebben ingediend, worden op de hoogte gehouden van het genomen besluit en van de manier waarop de resultaten van de inspraak zijn verwerkt.

Meer informatie over de legger wateren en de status van wateren staat op de pagina Legger Wateren.

Heeft u gevonden wat u zocht?