Waterschap Rivierenland actualiseert jaarlijks de legger van de wateren. Op deze webpagina staat informatie over de wijzigingen van 2019.

Waterschap Rivierenland actualiseert de legger van de wateren. De wijzigingen kunnen gevolgen hebben voor inwoners van het rivierengebied en andere belanghebbenden. Vanwege deze gevolgen hebben de wijzigingen in een ontwerpbesluit voor inspraak ter inzage gelegen. Op het ontwerpbesluit zijn zienswijzen ingediend. Het college van dijkgraaf en heemraden heeft op 1 oktober 2019 de legger ten opzichte van het ontwerp gewijzigd vastgesteld.

De legger is een soort register waarin o.a. de ligging en onderhoudsplichtigen van waterstaatswerken (wateren, duikers, stuwen, bruggen enz.) zijn opgenomen die van belang zijn voor een goede doorstroming en berging van het oppervlaktewater.

Voorbeeld  leggerwijziging ‘Aanleg stuw met vispassage in Beesd’.

Terinzagelegging

Het vastgestelde besluit tot wijziging van de legger wateren 2019 ligt vanaf dinsdag 15 oktober 2019 tot en met maandag 25 november 2019 voor iedereen ter inzage op het kantoor van het waterschap, De Blomboogerd 1 in Tiel. Als u van plan bent het besluit en de bijlagen in te komen zien en u wil daar uitleg bij, dan kunt u dit via het e-mailadres leggerwateren@wsrl.nl aan ons melden. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. 

Het besluit over de leggers en de bijlagen zijn op 14 oktober 2019 in het Waterschapsblad gepubliceerd en zijn daar digitaal te raadplegen. 

Interactieve kaart

Om snel te kunnen beoordelen of een leggerwijziging voor u van belang is, hebben we op een kaart alle wijzigingslocaties weergegeven. U kunt dus zien waar in het beheergebied van het waterschap de legger is gewijzigd. Aan de linkerkant van de vergelijkingskaart vindt u een uitgebreide toelichting voor het gebruik van de kaart.

Per wijziging wordt aangegeven:

  1. het wijzigingsnummer;
  2. de omschrijving van de wijziging en de eventueel gewijzigde onderhoudsplicht;
  3. de ligging van de voorgenomen (nieuwe) situatie.

Beroep

Beroep tegen de wijzigingen van de legger wateren 2019 is uitsluitend mogelijk tegen de aanwijzing van onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen op grond van artikel 78, tweede lid Waterschapswet. Tegen de vaststelling van de ligging, vorm, afmeting en constructie van de waterstaatswerken overeenkomstig artikel 5.1 van de Waterwet is geen beroep mogelijk, behoudens deze niet voorafgaand aan een besluit zijn vastgesteld en/of voor zover daarbij de ligging van een waterbergingsgebied of beschermingszone als bedoeld in de Waterwet wordt vastgesteld of gewijzigd.

Gedurende de inzagetermijn is het mogelijk om beroep in te stellen. De volgende personen komen daarvoor in aanmerking:

  • belanghebbenden die hun zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht
  • belanghebbenden wie redelijkerwijs niet verweten kan worden tegen het ontwerpbesluit geen zienswijze naar voren te hebben gebracht

Beroep kan worden ingesteld bij de rechtbank Gelderland, team Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten: uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd. 

Naast het indienen van een beroepschrift kan ook, met toepassing van artikel 8:81 Awb, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Arnhem, sector bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

U kunt ook digitaal beroep instellen of een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Heeft u gevonden wat u zocht?