Waterschap Rivierenland actualiseert de legger van de wateren. De wijzigingen kunnen gevolgen hebben voor inwoners van het rivierengebied en andere belanghebbenden. Vanwege deze gevolgen hebben de wijzigingen in een ontwerpbesluit voor inspraak ter inzage gelegen. Op het ontwerpbesluit zijn zienswijzen ingediend. Het college van dijkgraaf en heemraden heeft op 6 oktober 2020 de legger ten opzichte van het ontwerp gewijzigd vastgesteld.

De legger is een soort register waarin o.a. de ligging en onderhoudsplichtigen van waterstaatswerken (wateren, duikers, stuwen, bruggen enz.) zijn opgenomen die van belang zijn voor een goede doorstroming en berging van het oppervlaktewater. Op deze webpagina staat informatie over de wijzigingen van 2020.

Voorbeeld leggerwijziging ‘Aanleg stuw met vispassage in Beesd’

Terinzagelegging

Het vastgestelde besluit tot wijziging van de legger wateren 2020 ligt vanaf donderdag 15 oktober tot en met woensdag 25 november 2020 ter inzage op het kantoor van het waterschap, De Blomboogerd 1 te Tiel. De wijzigingen zijn gepubliceerd in het Waterschapsblad op www.overheid.nl en zijn daar digitaal te raadplegen. 

Wilt u liever iemand spreken voor toelichting en uitleg, dan kunt u hiervoor een afspraak maken via het e-mailadres leggerwateren@wsrl.nl

Interactieve kaart

Op de interactieve kaart wordt de vastgestelde legger wateren weergegeven. U kunt hier op inzoomen. U kunt ook zoeken op adres of postcode. Door te klikken op Legenda, wordt aan de rechterkant de legenda geopend.

Beroep

Beroep tegen de wijzigingen van de legger wateren 2020 is uitsluitend mogelijk tegen de aanwijzing van onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen op grond van artikel 78, tweede lid Waterschapswet. Tegen de vaststelling van de ligging, vorm, afmeting en constructie van de waterstaatswerken overeenkomstig artikel 5.1 van de Waterwet is geen beroep mogelijk. Alleen als de ligging van een waterbergingsgebied of een beschermingszone in een legger wordt vastgesteld of gewijzigd, is beroep nog wel mogelijk.

Gedurende de inzagetermijn is het mogelijk om beroep in te stellen. De volgende personen komen daarvoor in aanmerking:

  • belanghebbenden die hun zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht;
  • belanghebbenden wie redelijkerwijs niet verweten kan worden tegen het ontwerpbesluit geen zienswijze naar voren te hebben gebracht.

Beroep kan worden ingesteld bij de rechtbank Gelderland, team Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten: uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd.

Naast het indienen van een beroepschrift kan ook, met toepassing van artikel 8:81 Awb, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Arnhem, sector bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

U kunt ook digitaal beroep instellen of een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Meer informatie

Voor meer informatie over de vaststelling van de wijzigingen van de legger wateren 2020 kunt u terecht bij Ton Sijnen of Hugo Zwaans. Zij zijn bereikbaar via ons algemene telefoonnummer (0344) 64 90 90.

Meer informatie over de legger wateren en de status van wateren staat op de webpagina Legger wateren https://www.waterschaprivierenland.nl/legger-wateren

 

Heeft u gevonden wat u zocht?