De legger waterkeringen bevat essentiële informatie over de ligging, afmeting, vorm en constructie waaraan de dijken (waterkeringen) moeten voldoen. In de loop van de tijd kan het nodig zijn wijzigingen aan te brengen in de leggers, bijvoorbeeld nadat een dijktraject verbeterd is. Op deze webpagina staat informatie over de wijzigingen van 2019.

Op 17 september 2019 heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Rivierenland de leggers Waterkeringen 2019 vastgesteld. De wijzigingen kunnen gevolgen hebben voor bewoners en ondernemers bij de dijk.

Aanleiding

Aanleiding voor het waterschap om de leggers van de waterkeringen te actualiseren zijn diverse wijzigingen aan de waterstaatkundige infrastructuur. Dit betreffen:

  1. Het opstellen van de legger voor de Diefdijklinie inclusief de dijkverbetering Diefdijklinie.
  2. De dijkverbetering Merwededijk Werkendam.
  3. Het opstellen van de legger voor de Werkensedijk Werkendam.
  4. Het opstellen van de legger voor de Noorder en Zuider Lingedijk.
  5. Het opstellen van de legger voor de voorlandkering Polder Ruigenhil.
  6. Reguliere wijzigingen aan de waterkering als gevolg van onder andere vergunningen en meldingen op grond van de keur en kwaliteitsverbeteringen in de data van Waterschap Rivierenland

Leggers met bijlagen ter inzage

De leggers waterkeringen 2019 met bijlagen (leggerkaarten) liggen van donderdag 3 oktober tot en met woensdag 13 november 2019 tijdens kantooruren voor iedereen ter inzage in het kantoor van Waterschap Rivierenland, De Blomboogerd 1 in Tiel. U kunt hiervoor een afspraak maken via het e-mailadres: leggerswaterkeringen@wsrl.nl. Er is dan iemand beschikbaar voor toelichting en uitleg.

Het besluit, de leggers en overige bijlagen zijn op 2 oktober 2019 gepubliceerd in het Waterschapsblad op www.overheid.nl en daar in te zien.

Interactieve kaart

Op de interactieve kaart wordt de vastgestelde legger weergegeven. U kunt inzoomen naar een dijk. U kunt ook zoeken op adres of postcode. Door te klikken op Legenda, wordt aan de rechterkant de legenda geopend.

Beroep

Beroep tegen deze leggers is uitsluitend mogelijk tegen de aanwijzing van onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen op grond van artikel 78, tweede lid Waterschapswet. Tegen de vaststelling van de ligging, vorm, afmeting en constructie van de waterstaatswerken overeenkomstig artikel 5.1 van de Waterwet is alleen beroep mogelijk als de ligging van een waterbergingsgebied of een beschermingszone in een legger wordt vastgesteld of gewijzigd.

Tegen deze leggers kan gedurende zes weken na de dag van bekendmaking beroep worden ingesteld bij de rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Degenen die beroep in kunnen stellen, zijn:

  • belanghebbenden die een zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht;
  • belanghebbenden die redelijkerwijs niet verweten kunnen worden tegen het ontwerpbesluit geen zienswijze naar voren te hebben gebracht.

Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten: naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en de gronden van het beroep. U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank Gelderland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD voor particulieren en eHerkenning voor ondernemers). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Het behandelen van het beroep brengt kosten met zich mee (griffierecht).

Voorlopige voorziening

Ondanks de termijn voor het beroep treedt het besluit in werking. De vastgestelde leggers treden in werking op donderdag 3 oktober 2019. Om dit te verhinderen kan, indien beroep wordt ingesteld, ook een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank Gelderland via  http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Ook de behandeling van dit verzoek brengt kosten met zich mee (griffierecht).

Meer informatie

Wilt u meer weten over de legger waterkeringen? U kunt terecht op de webpagina Keur en leggers.

U kunt ook contact opnemen met het waterschap via: leggerswaterkeringen@wsrl.nl. Vermeld daarbij duidelijk uw vraag en de manier waarop wij met u in contact kunnen komen (telefonisch of via e-mail).

Heeft u gevonden wat u zocht?