De legger waterkeringen bevat essentiële informatie over de ligging, afmeting, vorm en constructie waaraan de dijken (waterkeringen) moeten voldoen. In de loop van de tijd kan het nodig zijn wijzigingen aan te brengen in de leggers, bijvoorbeeld nadat een dijktraject verbeterd is. Op deze webpagina staat informatie over de wijzigingen van 2019.

Aanleiding wijzigen leggers waterkeringen

Aanleiding voor het waterschap om de leggers van de waterkeringen te actualiseren zijn diverse wijzigingen aan de waterstaatkundige infrastructuur. Dit betreffen:

  1. Het opstellen van de legger voor de Diefdijklinie inclusief de dijkverbetering Diefdijklinie.
  2. De dijkverbetering Merwededijk Werkendam.
  3. Het opstellen van de legger voor de Werkensedijk Werkendam.
  4. Het opstellen van de legger voor de Noorder en Zuider Lingedijk.
  5. Het opstellen van de legger voor de voorlandkering Polder Ruigenhil.
  6. Reguliere wijzigingen aan de waterkering als gevolg van onder andere vergunningen en meldingen op grond van de keur en kwaliteitsverbeteringen in de data van Waterschap Rivierenland

Ontwerp-leggers

Op 28 mei 2019 heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Rivierenland de ontwerp-leggers Waterkeringen 2019 vastgesteld. Het besluit, de ontwerp-leggers en overige bijlagen zijn op 12 juni 2019 gepubliceerd in het Waterschapsblad op www.overheid.nl.

Vastgestelde leggers

Naar verwachting zal het dagelijks bestuur van Waterschap Rivierenland op 17 september 2019 het besluit tot wijziging van de leggers waterkeringen 2019 vaststellen. Daarna wordt het besluit met bijlagen gedurende zes weken ter inzage gelegd. Informatie daarover staat eind september op deze webpagina.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de legger waterkeringen? U kunt terecht op de webpagina Keur en leggers.

U kunt ook contact opnemen met het waterschap via: leggerswaterkeringen@wsrl.nl. Vermeld daarbij duidelijk uw vraag en de manier waarop wij met u in contact kunnen komen (telefonisch of via e-mail).

Heeft u gevonden wat u zocht?