Het gezamenlijke tuinbouwriool in de Bommelerwaard draait op volle toeren. In dit aparte rioolstelsel met een eigen zuiveringsinstallatie wordt afvalwater van de glastuinbouw in de Bommelerwaard ingezameld en afgevoerd. Ook de laatste drempels zijn nu genomen.

Een jaar geleden werd het systeem opgeleverd. Door het systeem lozen tuinbouwbedrijven hun afvalwater met gewasbeschermingsmiddelen niet meer op oppervlaktewater en dus op de Afgedamde Maas, waar Dunea drinkwater wint. Een proces startte in 2012 om te komen tot een aparte inzameling van dit afvalwater. In januari 2021 ging een collectief inzamelsysteem van start, met een extra zuiveringsfilter op de rioolwaterzuivering van Waterschap Rivierenland in Zaltbommel. Een unieke innovatieve en collectieve aanpak. De Provincie Gelderland kende subsidie toe. Ook de wetgever ziet dit collectief als de optie met de meeste milieuwinst.

Geen individuele zuivering

Partijen dragen samen de verantwoordelijkheid: waterschap, gemeente, drinkwaterbedrijf en tuinders. In overeenkomsten ontlasten gemeente en waterschap de tuinbouwbedrijven van hun individuele zuiveringsplicht. De geplaatste filters voldoen aan de rendementseis van 95% volgens de Beoordelingscommissie Zuivering Glastuinbouw (BZG).

Geen doorzicht

Na oplevering bleek, dat het aanvoerwater niet zo helder is dat het voldoende ‘doorzicht’ heeft. Daardoor schakelt het filter in Zaltbommel telkens automatisch af. Het werd de afgelopen maanden draaiende gehouden door doorzichtig, schoon water bij te mengen. Dit was echter arbeidsintensief, duur en inefficiënt. Gezocht werd naar een oplossing die werkbaar is en voldoet aan de wettelijke regels. Wat blijkt: ook zonder de instellingen voor doorzicht, voldoet het filter aan de eisen. Nu draait het filter op volle capaciteit. De beoordelingscommissie van het afvalwater buigt zich nu met de landelijke werkgroep over de gebruikte standaarden voor zuiveringskwaliteit.

Financiële balans

Omdat de goedkeuring voor deze wijze van zuiveren in stand blijft, keert de Provincie Geldeland nu ook het restant van de subsidie uit. De financiële balans wordt nu opgemaakt. Een verhoging van de heffingsgrondslag, anders dan voor inflatie, is niet aan de orde: daarover bestaan bindende afspraken met de sector. Het grootste deel van de opgelegde heffingen aan de tuindersbedrijven is inmiddels betaald. De storingen werkten kostenverhogend. Maar er werd daardoor ook minder water gezuiverd, zodat het chemicaliënverbruik juist minder was. De kostenoverschrijding zal per saldo dus minimaal zijn en kan de komende jaren kostendekkend zijn.

Agrarisch Inzicht

Op de hoogte zijn van het Agrarische waternieuws binnen Waterschap Rivierenland? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief 'Agrarisch Inzicht' (externe link)van het waterschap.