Met de opening van de Middelkade worden het Achterwaterschap en het Nieuwe Waterschap met elkaar verbonden. Door een peilverlaging van het Achterwaterschap hoeven we minder kades van het Achterwaterschap te versterken.

Daarom moet het peil van het Achterwaterschap met 15 cm worden verlaagd naar het peil van de Nederwaard. Het nieuwe waterpeil treedt overigens pas in werking op het moment dat de andere maatregelen in het hoofdwatersysteem en eventueel benodigde compenserende maatregelen zijn gerealiseerd. 

Afgelopen zomer heeft het ontwerp peilbesluit ‘verlaging boezempeil Achterwaterschap’ ter inzage gelegen. Hierop zijn twee zienswijzen binnengekomen. Deze gaan over de effecten en de bijbehorende mogelijke compenserende maatregelen voor:

  1. De molens van de Overwaard in Kinderdijk
  2. De waardevolle natuurwaarden in de teen van de dijk aan de polderzijde en in de boezemlandjes in het Achterwaterschap.

De effecten op de molens zijn duidelijk. Het aantal potentiële maaldagen wordt gehalveerd. Twee compenserende maatregelen worden hiervoor onderzocht: het aanpassen van de molens en het verlagen van het peil op de Hoge Boezem van de Overwaard. Het onderzoek naar deze twee maatregelen loopt nog.

De uitkomsten van met name de natuuronderzoeken over de effecten en mogelijke compenserende maatregelen komen pas eind 2020 beschikbaar. Er is namelijk aanvullend veldonderzoek nodig dat seizoensgebonden is.

De uitwerking van de effecten en compenserende maatregelen doen we samen met de betreffende belanghebbenden en gebiedspartners in het gebied zoals de SWEK, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE), Staatsbosbeheer en de Provincie.