Wij zijn constant bezig om het rivierengebied veilig, schoon en droog te houden. Daarvoor kunnen we ook in uw buurt aan het werk zijn. Hier vindt u alle actuele werkzaamheden. Een actueel overzicht van werkzaamheden en projecten is te vinden in het Jaarbeeld 2020

 • Luchtfoto Energiefabriek Sleeuwijk
 • Aan de Koningin Wilhelminalaan in Hardinxveld-Giessendam vervangt Waterschap Rivierenland een duiker. De straat, die het dorp verbindt met de Neerpolderseweg en station Boven-Hardinxveld, is afgesloten tussen 23 november en 23 december. Voetgangers en fietsers kunnen passeren via een tijdelijk pad.
 • Als gevolg van wateroverlast in het Lek en Lingegebied is onderzocht hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden. Er is toen gekozen om de capaciteit van de gemalen van het gebied te vergroten. Een van deze gemalen is gemaal De Neust in Tricht, op de rand van Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt. Als gevolg van deze vergroting is nieuwbouw noodzakelijk.  
  Inmiddels zijn we volop gestart met de bouw. Eind 2021 wordt het project afgerond. Op deze pagina houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
   
  Overzichtsfoto de Neust
 • Hier vindt u de dijkversterkingsprojecten waar het waterschap op dit moment aan werkt. Klik op de tekst hieronder voor de projectenkaart of klik op de projectnamen daaronder.
  Projecten dijkversterking op kaart
 • Maaien is belangrijk. Daarmee voorkomt Waterschap Rivierenland dat sloten en weteringen dichtgroeien en wateroverlast ontstaat. Bij droogte kan er voldoende water worden aangevoerd. Op dijken is het belangrijk dat de grasmat sterk is. Tegelijk zijn sloten en dijken het leefgebied van flora en fauna, het waterschap wil de biodiversiteit bevorderen.
 • Samen met de gemeente Berg en Dal en inwoners pakken we wateroverlast en verdroging in de kern Breedeweg aan. Dit doen we met ongeveer 40 verschillende, grote en kleinere, maatregelen. Wilt u weten wat we waar gaan doen? Klik dan op onderstaande stroombanen.
 • Watergangen moeten niet teveel en niet te weinig water bevatten. Om wateroverlast te voorkomen moet er voldoende ruimte zijn.
  Foto baggeren
 • Tussen Hoornaar en Noordeloos was de Grotewaard / Dorpsweg toe aan groot onderhoud. Als wegbeheerder heeft Waterschap Rivierenland een wegreconstructie uitgevoerd.
 • De komende jaren werken we aan een nieuwe inrichting van het watersysteem in de Alblasserwaard. Dit doen we met als doel een robuust en klimaatbestendig watersysteem te realiseren. Maatregelen zijn nodig door de gevolgen van klimaatverandering, kades die niet meer voldoen, bodemdaling en onlogische afwateringen die in de loop der eeuwen in dit gebied zijn ontstaan.
   
 • Lakerveld tussen de bebouwde kom grens Meerkerk en Kraaijendaal is in het onderhoudsprogramma opgenomen voor groot onderhoud vanwege de slechte staat van de asfaltverharding.
  Logo Waterschap Rivierenland
 • Water vormt vaak een goede verbinding tussen natuurgebieden. Daarom werkt Waterschap Rivierenland aan vier ecologische verbindingszones, als onderdeel van het Gelders Natuur Netwerk. De locaties zijn vaak tegelijk een waterberging.
  Paaiplaats in aanleg
 • De komende jaren versterkt Waterschap Rivierenland de noordelijke Waaldijk tussen Gorinchem en Nijmegen. Het gaat om een dijktraject van 80 kilometer lang. Hiervoor wordt een nieuw concept ontwikkeld: de ‘Gastvrije Waaldijk’.
  Impressie van Waaldijk vanuit de lucht (tekening)
 • Vissen komen tijdens het zwemmen heel wat obstakels tegen: van stuwen en gemalen tot sluizen en smalle rasters. Voor de waterkwaliteit en de ecologie is het juist goed als ze ongestoord door kunnen zwemmen. Waterschap Rivierenland is daarom altijd op zoek naar manieren om vismigratie te bevorderen. De innovatieve smart vislift biedt een oplossing. Dankzij de vislift kunnen vissen binnenkort de hele Linge afzwemmen. Waterschap Rivierenland gaat elf zelfdenkende vispassages plaatsen op de Linge.
 • Waterschap Rivierenland en het Brabants Landschap werken samen aan de inrichting van het gebied Andelsch Broek / Pompveld. Het gebied kan straks meer water bergen bij extreme hoosbuien en de natuurwaarden worden versterkt.