Langs de Graafstroom zijn de kades niet hoog genoeg. Omdat er veel bebouwing is, zou het ophogen van de kades hier voor veel overlast zorgen en tot hoge kosten leiden. Door ca. 3,5 km van deze boezem ‘los te koppelen’ hoeft er geen kadeverbetering plaats te vinden.

Dit doen we door een afsluitmiddel in de Graafstroom te plaatsen nabij de Giessendamse Binnenvliet. Zodra het hoogwater dreigt te worden op de Graafstroom, gaat het afsluitmiddel dicht. Daardoor blijft het waterpeil van de Graafstroom achter het afsluitmiddel laag, waardoor geen kadeverbetering nodig is. De verwachting is dat dit ongeveer 10x per jaar voorkomt. Bij normale omstandigheden staat het afsluitmiddel open. Zowel voor de waterafvoer als voor waterrecreatie en vissen en schaatsers. Bij aanvang van de verkenningsfase zijn een aantal kansrijke varianten onderzocht:

  • Dubbele deuren met grondlichaam;
  • Dubbele deuren met damwanden;
  • Kantelstuw met grondlichaam;
  • Kantelstuw met damwanden.

De omgeving heeft de voorkeur om een zo laag en breed mogelijk afsluitmiddel te realiseren, waarmee de ‘lijnen’ van de bestaande watergang zo min mogelijk worden onderbroken. Er is minder draagvlak voor de optie met grondlichaam. Landschappelijk gezien is er een lichte voorkeur voor een damwand waardoor de lange lijn van de Graafstroom visueel helder blijft. De locatie nabij het gemaal Gijbeland is een logische plek, mits de technische installaties e.d. zo veel mogelijk uit het zicht vanuit de woningen ingepast wordt.

Gekozen voorkeursalternatief

Gezien het grote kostenverschil tussen dubbele deuren en een kantelstuw en de lichte voorkeur vanuit de omgeving voor een damwand, is er gekozen voor het alternatief ‘kantelstuw met damwand’ ten oosten van gemaal Gijbeland. Belangrijkste aandachtspunten voor de vervolgfase zijn met name de exacte ligging en ruimtelijke inpassing.

Overzicht van de maatregelen in de Graafstroom