Op 1 januari 2018 is de zuiveringsplicht voor glastuinbouwbedrijven ingegaan. Op 1 januari 2021 is ook het uitstel voor deelnemers aan collectieven vervallen. Er mag nu dus geen ongezuiverd drain- of drainagewater meer geloosd worden op oppervlaktewater of riolering. Dit kan door te zuiveren of door niets te lozen en het water binnen het bedrijf te hergebruiken. 

Indienen nullozingsverklaring

Een flink aantal bedrijven heeft een aanvraag nullozing bij ons gedaan. Als u geen drain- drainage- of filterspoelwater loost kunt u nog steeds een aanvraag nullozing doen.
Tussen de overheid en de sector zijn afspraken gemaakt welke gegevens in de aanvraag moeten zitten. De werkwijze aantonen nullozing is te vinden op de website van glastuinbouwwaterproof.

Niet alles wat hierin beschreven staat is op alle bedrijven van toepassing. Bedrijven kunnen zelf een rapportage opstellen of een adviseur inschakelen om dit voor hen te doen.

Beoordeling aanvraag

Waterschappen en omgevingsdiensten beoordelen de aanvraag. Allereerst bekijken zij of de aanvraag alle benodigde gegevens bevat. Daarna maken beide partijen een afspraak voor een bedrijfsbezoek. Tijdens dit bezoek lopen we samen met de ondernemer de rapportage door. Als tijdens het bezoek de nullozing is aangetoond wordt een nullozingsverklaring afgegeven.

Contact

Voor het indienen van een aanvraag nullozing of vragen over de zuiveringsplicht kunt u mailen met meldpunt-handhaving@wsrl.nl of bellen met 0344-649410.