Bij de golfbaan Spijk is in 2018/2019 ca. 670.000 ton staalslakken aangevoerd voor het maken van een geluidswal. In februari 2019 constateerden wij verontreiniging van het oppervlaktewater rondom dit terrein. Uit onderzoek bleek dat de staalslakken niet zijn aangebracht zoals voorgeschreven in het certificaat. Dit zorgt ervoor dat de staalslakken in contact staan met regenwater en grondwater. Water dat in contact is gekomen met staalslakken bevat hierdoor diverse (zware) metalen en heeft een zeer hoge pH. Zonder maatregelen komen deze verontreinigingen in het milieu.

De meest recente informatie vind je op de website van de gemeente West Betuwe

Voor de uitvoering van de werkzaamheden is de gemeente West Betuwe bevoegd gezag.  Omgevingsdienst Rivierenland is de handhavende partij. Meer informatie vind je op de website van gemeente West Betuwe: https://gemeenteraad.westbetuwe.nl/themas/Sanering-grondwatervervuiling-Golfbaan-The-Dutch-te-Spijk

Wat doet waterschap Rivierenland?

Als waterschap houden wij ons bezig met de kwaliteit en de hoeveelheid oppervlaktewater.

Waterkwaliteit

Na het ontdekken van de verontreiniging bij de golfbaan Spijk hebben we direct het gebied rond de golfbaan afgedamd. Zo hebben we verspreiding van de verontreiniging voorkomen. Ook hebben we kleiwallen rondom het terrein laten aanbrengen. De kleiwallen voorkomen dat water van het terrein naar het watersysteem stroomt. Dit water kan namelijk ook verontreiniging meenemen.

Samen met de omgevingsdienst zien we erop toe dat regenwater dat in contact is gekomen met staalslakken eerst wordt opgevangen in bassins. Daarna wordt het gezuiverd en in de watergangen binnen het afgedamde gebied gepompt.

Afgedamd gebied rond de golfbaan
Paars omlijnd afgedamde gebied
Rood omlijnd terrein golfbaan zuidbaan Spijk

Waterhoeveelheid

Door het afdammen van het terrein hebben we een afgesloten gebied gemaakt. Speciaal voor dit gebied regelen we nu het peilbeheer. Om wateroverlast door regen- en kwelwater te voorkomen hebben we een pomp geplaatst. Als het water in de sloten in het afgesloten gebied te hoog komt, pompen we water naar de Linge.

Monitoring

We monitoren de waterkwaliteit van het oppervlaktewater binnen en buiten de afdamming en op de Linge. Binnen de afdamming zien we lichte verhogingen van een aantal (zware) metalen. Deze lichte verhogingen zijn ook zichtbaar bij de plek waar we water naar de Linge pompen. Ze zijn 400 meter verder op de Linge nauwelijks meer waarneembaar.

Buiten de afdamming meten we ook bij de broekse uitlaat (rechts bovenin het kaartje). Op dit punt houden we in de gaten of de vervuiling zich buiten het afgedamde gebied verspreidt.

Monitoringspunten rond de golfbaan
Monitoringspunten voor waterkwaliteit