Agrariërs worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de inschrijving voor de pacht van agrarische percelen van het waterschap. 

Waterschap Rivierenland heeft landbouwpercelen in eigendom om projecten (bijvoorbeeld waterberging, natuurvriendelijke oevers en dijkversterkingen) te realiseren. Percelen die op dit moment niet door het waterschap in gebruik zijn, worden tijdelijk in liberale pacht uitgegeven.

Vijf agrarische kavels

Er worden in november 2020 vijf kavels door het waterschap aangeboden. Het gaat om percelen in Zoelen, Driel, Hagestein, Brandwijk en Groot-Ammers. De grootte van de kavels varieert van ruim 1,8 hectare tot 8 hectare. Het gaat hoofdzakelijk om graslandpercelen. De hoogste inschrijver krijgt de kavel, na gunning, door middel van een pachtovereenkomst toegewezen.

Daarnaast biedt het waterschap een kavel aan in Slijk-Ewijk waarvoor een onderhoudsovereenkomst wordt aangegaan. Het waterschap heeft deze gronden in eigendom in het kader van Dijkversterkingsproject Wolferen-Sprok. Voor deze kavel gelden specifieke voorwaarden en bepalingen.

De pachtovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar. Eventueel kan nog maximaal 2 maal voor hetzelfde perceel met dezelfde pachter een overeenkomst worden aangegaan. Dit geschiedt dan telkens voor 1 jaar en onder dezelfde voorwaarden. Deze wijze van voortzetting van het gebruik is afhankelijk van de mogelijkheid daartoe en is ter beoordeling van het waterschap. Pas na 3 jaren zal het betreffende perceel weer opnieuw middels openbare inschrijving worden uitgegeven. Alleen agrarische ondernemers binnen het beheersgebied van Waterschap Rivierenland mogen inschrijven.

Hoe werkt het?

In verband met het Coronavirus vindt er deze keer géén openbare inschrijving op locatie plaats. U kunt uw inschrijving uiterlijk tot 3 november 2020 10:00 uur mailen naar i.van.buuren@wsrl.nl. Inschrijven gaat door middel van het inschrijfformulier. U ontvangt een bevestiging per mail indien uw inschrijving ontvangen is. Inschrijvingen die op 3 november 2020 na 10:00 uur binnenkomen, worden niet in behandeling genomen. Wilt u voor meerdere kavels inschrijven, dan dient u per kavel het betreffende inschrijfformulier in te vullen. De inschrijvingen worden vanaf 11.00 uur geopend door medewerkers van Team Grondzaken van Waterschap Rivierenland en zij informeren de inschrijvers over de uitslag.

Meer informatie

Meer informatie over de situering van de kavels en de uitgifte in pacht bij openbare inschrijving (inschrijfformulieren, voorwaarden en bepalingen) vindt u hier.