Peilbesluit Alblasserwaard

Het peilbesluit Alblasserwaard is op 9 oktober 2023 vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Het peilbesluit en de bijlagen zijn op 23 oktober gepubliceerd in het Waterschapsblad. Ook vindt u het peilbesluit met bijlagen onderaan deze website. 

Het gebied

Onderstaande afbeelding toont de ligging van het gebied Alblasserwaard. Het gebied ligt in de provincie Zuid-Holland en voor een klein deel in de provincie Utrecht. De Alblasserwaard wordt omsloten door de rivier de Lek in het noorden, de Beneden- en de Boven-Merwede in het zuiden, de Noord in het westen en de Zouweboezem en het Merwedekanaal in het oosten.
De oppervlakte van het gebied is circa 24.000 ha en wordt gekarakteriseerd door lage polders met een fijnmazig systeem van watergangen en hoger gelegen boezemsystemen. Langs de Beneden en Boven Merwede worden de belangrijkste concentraties van wonen en werken aangetroffen in aansluiting op de kernen Alblasserdam, Papendrecht, Sliedrecht Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem. De A15, de A27 en de Betuweroute doorkruizen het gebied.

Aanpak

Het peilbesluit is opgesteld volgens de GGOR-methode. GGOR staat voor Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime. Met deze methode berekenen we in hoeverre het grond- en oppervlaktewater tegemoetkomt aan de eisen van het huidige grondgebruik. Naast de nieuwe waterpeilen (het peilbesluit) staat in de toelichting op het peilbesluit hoe het waterschap de peilen gaat beheren en welke aanvullende maatregelen nodig zijn.

Samen met de omgeving

Het opstellen van het peilbesluit is gebeurd in samenspraak met de omgeving. Het waterschap heeft daarvoor gebruik gemaakt van een klankbordgroep. Hierin zitten vertegenwoordigers van gemeenten, provincie en maatschappelijke organisaties met belangen in het gebied (natuur, agrarisch, recreatie en drinkwater). De externe klankbordgroep is tijdens het proces van de actualisatie vier keer bij elkaar gekomen.

Meer informatie

Voor vragen of opmerkingen over het peilbesluit Alblasserwaard, kunt u contact opnemen met Jenny Otte, e-mail j.otte@wsrl.nl of telefoonnummer 0344-649 548.

Heeft u gevonden wat u zocht?