Eind 2021 is Waterschap Rivierenland begonnen met het opstellen van een nieuw peilbesluit voor het gebied Alblasserwaard. De verwachting is dat in de loop van 2023 het nieuwe peilbesluit in werking treedt.

Het gebied

Onderstaande afbeelding toont de ligging van het gebied Alblasserwaard. Het gebied ligt in de provincie Zuid-Holland en voor een klein deel in de provincie Utrecht. De Alblasserwaard wordt omsloten door de rivier de Lek in het noorden, de Beneden- en de Boven-Merwede in het zuiden, de Noord in het westen en de Zouweboezem en het Merwedekanaal in het oosten.
De oppervlakte van het gebied is circa 24.000 ha en wordt gekarakteriseerd door lage polders met een fijnmazig systeem van watergangen en hoger gelegen boezemsystemen. Langs de Beneden en Boven Merwede worden de belangrijkste concentraties van wonen en werken aangetroffen in aansluiting op de kernen Alblasserdam, Papendrecht, Sliedrecht Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem. De A15, de A27 en de Betuweroute doorkruizen het gebied.

Aanpak

Het peilbesluit wordt opgesteld volgens de GGOR-methode. GGOR staat voor Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime. Met deze methode berekenen we in hoeverre het grond- en oppervlaktewater tegemoetkomt aan de eisen van het huidige grondgebruik. Naast voorstellen voor nieuwe waterpeilen (het ontwerp-peilbesluit) staat in de toelichting op het peilbesluit hoe het waterschap de peilen gaat beheren en welke aanvullende maatregelen nodig zijn.

Samen met de omgeving

Het opstellen van het peilbesluit gebeurt in samenspraak met de omgeving. Het waterschap maakt daarvoor gebruik van een klankbordgroep. Hierin zitten vertegenwoordigers van gemeenten, provincie en maatschappelijke organisaties met belangen in het gebied (agrarische sector, natuur, recreatie en drinkwater). De klankbordgroep komt tijdens het proces van de actualisatie vier keer bij elkaar: in maart 2022, juni/juli 2022, oktober 2022 en februari 2023.

Planning

Om voor het gebied een nieuw peilbesluit vast te stellen doorloopt het waterschap een gefaseerd traject. In onderstaand overzicht staat een beknopte beschrijving van de verschillende fases.

Beschrijving

Planning

Status

Intern voortraject

Tweede helft 2021

Afgerond

Vaststelling uitgangspunten GGOR en peilbesluit

Maart – april 2022

Afgerond

Onderzoek naar optimaal en actueel grond- en oppervlaktewaterregime en knelpuntenanalyse

April - augustus 2022

Afgerond

Opstellen GGOR en maatregelen peilbesluit

Augustus – november 2022

Gestart

Terinzagelegging ontwerp-peilbesluitVoorjaar/ zomer 2023 
Vaststelling peilbesluit door het algemeen bestuurNajaar 2023 

Vragen en opmerkingen

Voor vragen of opmerkingen over het peilbesluit Alblasserwaard kunt u contact opnemen met Jenny Otte,
e-mail j.otte@wsrl.nl of telefoon (0344) 64 95 48.

Heeft u gevonden wat u zocht?