Het ontwerppeilbesluit Alblasserwaard is vastgesteld op 14 maart 2023. Het peilbesluit met bijlagen zijn gepubliceerd in het Waterschapsblad op https://www.officielebekendmakingen.nl/wsb-2023-3262.html(externe link) en is daar digitaal te raadplegen.

Het gebied

Onderstaande afbeelding toont de ligging van het gebied Alblasserwaard. Het gebied ligt in de provincie Zuid-Holland en voor een klein deel in de provincie Utrecht. De Alblasserwaard wordt omsloten door de rivier de Lek in het noorden, de Beneden- en de Boven-Merwede in het zuiden, de Noord in het westen en de Zouweboezem en het Merwedekanaal in het oosten.
De oppervlakte van het gebied is circa 24.000 ha en wordt gekarakteriseerd door lage polders met een fijnmazig systeem van watergangen en hoger gelegen boezemsystemen. Langs de Beneden en Boven Merwede worden de belangrijkste concentraties van wonen en werken aangetroffen in aansluiting op de kernen Alblasserdam, Papendrecht, Sliedrecht Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem. De A15, de A27 en de Betuweroute doorkruizen het gebied.

Aanpak

Het peilbesluit wordt opgesteld volgens de GGOR-methode. GGOR staat voor Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime. Met deze methode berekenen we in hoeverre het grond- en oppervlaktewater tegemoetkomt aan de eisen van het huidige grondgebruik. Naast voorstellen voor nieuwe waterpeilen (het ontwerp-peilbesluit) staat in de toelichting op het peilbesluit hoe het waterschap de peilen gaat beheren en welke aanvullende maatregelen nodig zijn.

Samen met de omgeving

Het opstellen van het peilbesluit is gebeurd in samenspraak met de omgeving. Het waterschap heeft daarvoor gebruik gemaakt van een klankbordgroep. Hierin zitten vertegenwoordigers van gemeenten, provincie en maatschappelijke organisaties met belangen in het gebied (natuur, agrarisch, recreatie en drinkwater). De externe klankbordgroep is tijdens het proces van de actualisatie vier keer bij elkaar gekomen.

Planning

Om voor het gebied een nieuw peilbesluit vast te stellen doorloopt het waterschap een gefaseerd traject. In onderstaand overzicht staat een beknopte beschrijving van de verschillende fases.

Beschrijving

Planning

Status

Intern voortraject

Tweede helft 2021

Afgerond

Vaststelling uitgangspunten GGOR en peilbesluit

Maart – april 2022

Afgerond

Onderzoek naar optimaal en actueel grond- en oppervlaktewaterregime en knelpuntenanalyse

April - augustus 2022

Afgerond

Opstellen GGOR en maatregelen peilbesluit

Augustus – november 2022

Afgerond

Terinzagelegging ontwerp-peilbesluitMaart 2023Afgerond
Vaststelling peilbesluit door het algemeen bestuurNajaar 2023 

Reageren

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden en inwoners mondeling, schriftelijk of digitaal reageren op het ontwerp van de partiële herziening van het peilbesluit door het indienen van een zienswijze.

Mondelinge inspraakreactie
Voor een mondelinge inspraakreactie kunt u terecht bij mevrouw Jenny Otte (telefoonnummer 0344-649 548). Bij afwezigheid van mevrouw Jenny Otte kunt u contact opnemen met mevrouw Judith van Tol (telefoonnummer 0344-649 480).

Schriftelijke inspraakreactie
Voor een schriftelijke inspraakreactie kunt u een brief richten aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN Tiel.

Digitale inspraakreactie
Voor het indienen van een digitale inspraakreactie kunt u het geschikte formulier vinden op: https://www.waterschaprivierenland.nl/zienswijze-indienen/. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD voor particulieren en eHerkenning voor ondernemers). Reacties per e-mail kunnen wij niet in behandeling nemen.

Degenen die een zienswijze hebben ingediend, brengen wij op de hoogte van het genomen besluit en van de manier waarop de resultaten van de inspraak zijn verwerkt. Vaststelling van de herziening van het peilbesluit Alblasserwaard (naar verwachting in oktober 2023) gebeurt door het Algemeen Bestuur. Het peilbesluit zal geldig zijn tot de volgende herziening van het peilbesluit Alblasserwaard.

Documenten ontwerp-peilbesluit Alblasserwaard

Heeft u gevonden wat u zocht?