Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft op 13 februari 2024 het ontwerppeilbesluit Neder-Betuwe vastgesteld. Voordat het college van dijkgraaf en heemraden overgaat tot vaststelling, ligt het ontwerp van het ontwerppeilbesluit met bijbehorende documenten van woensdag 21 februari tot en met dinsdag 2 april 2024 tijdens kantooruren voor iedereen ter inzage in het kantoor van het waterschap, De Blomboogerd 1 in Tiel.

Het peilbesluit en de bijlagen zijn op 20 februari 2024 gepubliceerd in het Waterschapsblad(externe link) en is daar digitaal te raadplegen.

Voorlichtingsbijeenkomst

Het waterschap organiseert een voorlichtingsbijeenkomst over het ontwerppeilbesluit Neder-Betuwe op dinsdag 19 maart 2024. De bijeenkomst vindt plaats in bij ’t Veerhuis Opheusden, Veerweg 1 in Opheusden. De bijeenkomst begint om 20:00 uur (inloop vanaf 19:30 uur, aanvang presentatie 20:00 uur).

Daarnaast is er ook een inloopmiddag op het kantoor van het waterschap, De Blomboogerd 1 in Tiel. Dit is op donderdag 14 maart 2024 tussen 16:30 uur en 19:00 uur.

Tijdens deze bijeenkomsten geeft het waterschap een korte presentatie waarin de nieuwe peilen worden toegelicht. Bezoekers krijgen de gelegenheid om vragen te stellen over het ontwerppeilbesluit.

Het gebied

Onderstaande afbeelding toont de ligging van het gebied Neder-Betuwe. Het gebied ligt in het zuiden van de provincie Gelderland, tussen Buren, de Neder-Rijn, de Waal en Zetten. De noord- en zuidzijde worden begrensd door de rivieren Neder-Rijn en Waal, de westkant door het riviertje de Korne en de Aalsdijk. Aan de oostzijde ligt de grens voorbij Dodewaard tot aan het Kuijkgemaal.

Het gebied heeft een oppervlakte van circa 14.500 ha. In het gebied liggen de gemeenten Neder-Betuwe en Buren, en een heel klein deel van de gemeenten Tiel en Over-Betuwe. De grotere woonkernen zijn Buren, Zoelen, Kerk-Avezaath, Rijswijk, Opheusden, Lienden, Eck en Wiel, Ingen Maurik, Kesteren, Ochtend en Dodewaard. Het peilbesluitgebied wordt in oost-westrichting doorkruist door de A15 en de Betuwelijn. Het Amsterdam-Rijnkanaal vormt een belangrijke noordwest-zuidoost verbinding tussen de Neder-Rijn en de Waal en doorsnijdt de Neder-Betuwe. Ook stroomt het riviertje de Linge in oost-west richting door het gebied. Het peilbesluitgebied staat op meerdere locaties in verbinding met de Linge voor zowel aanvoer als afvoer van water. De Linge zelf valt buiten het peilbesluitgebied Neder-Betuwe. Deze peilen zijn vastgelegd in het streefpeilenplan van het Lingesysteem.

Het gebied wordt gekarakteriseerd door de hoger gelegen oeverwallen tegen de rivieren en lager gelegen komgronden met name in het westelijke deel rond het Amsterdam-Rijnkanaal. Het maaiveld loopt af in westelijke richting. Op de lagere gronden komt voornamelijk grasland voor, op de hogere gronden veel fruit- en bomenteelt. 

Kaart ligging gebied Neder-Betuwe

Aanpak

Het peilbesluit wordt opgesteld volgens de GGOR-methode. GGOR staat voor Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime. Met deze methode berekenen we in hoeverre het grond- en oppervlaktewater tegemoetkomt aan de eisen van het huidige grondgebruik. Naast voorstellen voor nieuwe waterpeilen (het ontwerp-peilbesluit) staat in de toelichting op het peilbesluit hoe het waterschap de peilen gaat beheren en welke aanvullende maatregelen nodig zijn.

Samen met de omgeving

Het opstellen van het peilbesluit gebeurt in samenspraak met de omgeving. Het waterschap maakt daarvoor gebruik van een klankbordgroep. Hierin zitten vertegenwoordigers van gemeenten, provincie en maatschappelijke organisaties met belangen in het gebied (agrarische sector, natuur, recreatie en drinkwater). 

Planning

Om voor het gebied een nieuw peilbesluit vast te stellen doorloopt het waterschap een gefaseerd traject. In onderstaand overzicht staat een beknopte beschrijving van de verschillende fases.

Overzicht stappen project
BeschrijvingPlanningStatus
Intern voortrajectEind 2023Afgerond
Vaststelling uitgangspunten GGOR en peilbesluitJanuari/februari 2023Afgerond
Onderzoek naar optimaal en actueel grond- en oppervlaktewaterregime
en knelpuntenanalyse
Februari – april 2023Afgerond
Opstellen GGOR en maatregelen peilbesluitApril – oktober 2023Afgerond
Vaststelling ontwerp-peilbesluit door het dagelijks bestuurBegin 2023Afgerond
Terinzagelegging ontwerp-peilbesluitFebruari 2024Gestart
Vaststelling peilbesluit door het algemeen bestuurMedio 2024 

Reageren

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden en inwoners mondeling, schriftelijk of digitaal reageren op het ontwerp van het peilbesluit door het indienen van een zienswijze.

Mondelinge inspraakreactie

Voor een mondelinge inspraakreactie kunt u terecht bij mevrouw Judith van Tol (telefoonnummer 0344-649 480). Bij afwezigheid van mevrouw Judith van Tol kunt u contact opnemen met mevrouw Jenny Otte (telefoonnummer 0344-649 548).

Schriftelijke inspraakreactie

Voor een schriftelijke inspraakreactie kunt u een brief richten aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN Tiel.

Digitale inspraakreactie

Voor het indienen van een digitale inspraakreactie kunt u het geschikte formulier vinden op de pagina Zienswijze indienen. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD voor particulieren en eHerkenning voor ondernemers). Reacties per e-mail kunnen wij niet in behandeling nemen.

Degenen die een zienswijze hebben ingediend, brengen wij op de hoogte van het genomen besluit en van de manier waarop de resultaten van de inspraak zijn verwerkt. Vaststelling van de herziening van het peilbesluit Neder-Betuwe (naar verwachting in juni 2024) gebeurt door het Algemeen Bestuur. Het peilbesluit zal geldig zijn tot de volgende herziening van het peilbesluit Neder-Betuwe.

Heeft u gevonden wat u zocht?