Begin 2023 is Waterschap Rivierenland begonnen met het opstellen van een nieuw peilbesluit voor het gebied Neder-Betuwe. De verwachting is dat in de tweede helft van 2024 het nieuwe peilbesluit in werking treedt.

Het gebied

Onderstaande afbeelding toont de ligging van het gebied Neder-Betuwe. Het gebied ligt in het zuiden van de provincie Gelderland, tussen Buren, de Neder-Rijn, de Waal en Zetten. De noord- en zuidzijde worden begrensd door de rivieren Neder-Rijn en Waal, de westkant door het riviertje de Korne en de Aalsdijk. Aan de oostzijde ligt de grens voorbij Dodewaard tot aan het Kuijkgemaal.

Het gebied heeft een oppervlakte van circa 14.500 ha. In het gebied liggen de gemeenten Neder-Betuwe en Buren, en een heel klein deel van de gemeenten Tiel en Over-Betuwe. De grotere woonkernen zijn Buren, Zoelen, Kerk-Avezaath, Rijswijk, Opheusden, Lienden, Eck en Wiel, Ingen Maurik, Kesteren, Ochtend en Dodewaard. Het peilbesluitgebied wordt in oost-westrichting doorkruist door de A15 en de Betuwelijn. Het Amsterdam-Rijnkanaal vormt een belangrijke noordwest-zuidoost verbinding tussen de Neder-Rijn en de Waal en doorsnijdt de Neder-Betuwe. Ook stroomt het riviertje de Linge in oost-west richting door het gebied. Het peilbesluitgebied staat op meerdere locaties in verbinding met de Linge voor zowel aanvoer als afvoer van water. De Linge zelf valt buiten het peilbesluitgebied Neder-Betuwe. Deze peilen zijn vastgelegd in het streefpeilenplan van het Lingesysteem.

Het gebied wordt gekarakteriseerd door de hoger gelegen oeverwallen tegen de rivieren en lager gelegen komgronden met name in het westelijke deel rond het Amsterdam-Rijnkanaal. Het maaiveld loopt af in westelijke richting. Op de lagere gronden komt voornamelijk grasland voor, op de hogere gronden veel fruit- en bomenteelt. 

Kaart ligging gebied Neder-Betuwe

Aanpak

Het peilbesluit wordt opgesteld volgens de GGOR-methode. GGOR staat voor Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime. Met deze methode berekenen we in hoeverre het grond- en oppervlaktewater tegemoetkomt aan de eisen van het huidige grondgebruik. Naast voorstellen voor nieuwe waterpeilen (het ontwerp-peilbesluit) staat in de toelichting op het peilbesluit hoe het waterschap de peilen gaat beheren en welke aanvullende maatregelen nodig zijn.

Samen met de omgeving

Het opstellen van het peilbesluit gebeurt in samenspraak met de omgeving. Het waterschap maakt daarvoor gebruik van een klankbordgroep. Hierin zitten vertegenwoordigers van gemeenten, provincie en maatschappelijke organisaties met belangen in het gebied (agrarische sector, natuur, recreatie en drinkwater). De klankbordgroep komt tijdens het proces van de actualisatie vier keer bij elkaar: in januari 2023, voorjaar 2023, zomer/najaar 2023 en najaar/winter 2023.

Planning

Om voor het gebied een nieuw peilbesluit vast te stellen doorloopt het waterschap een gefaseerd traject. In onderstaand overzicht staat een beknopte beschrijving van de verschillende fases.

Overzicht stappen project
BeschrijvingPlanningStatus
Intern voortrajectEind 2023Gestart
Vaststelling uitgangspunten GGOR en peilbesluitJanuari/februari 2023Gestart
Onderzoek naar optimaal en actueel grond- en oppervlaktewaterregime
en knelpuntenanalyse
Februari – april 2023 
Opstellen GGOR en maatregelen peilbesluitApril – oktober 2023 
Vaststelling ontwerp-peilbesluit door het dagelijks bestuurNajaar 2023 
Terinzagelegging ontwerp-peilbesluitBegin 2024 
Vaststelling peilbesluit door het algemeen bestuurMedio 2024 

Vragen en opmerkingen

Voor vragen of opmerkingen over het peilbesluit Neder-Betuwe, kunt u contact opnemen met Judith van Tol, e-mail j.van.tol@wsrl.nl of telefoon (0344) 64 94 80.

Heeft u gevonden wat u zocht?