Het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland heeft op 29 april 2016 ingestemd met de herziening van het peilbesluit Quarles van Ufford (regio Land van Maas en Waal).

Het gebied

Het bemalingsgebied Quarles van Ufford ligt in het westelijke deel van het Land van Maas en Waal binnen de winterdijken. Het gebied wordt in het noorden en westen begrensd door de winterdijk langs de Waal en in het zuiden door de winterdijk langs de Maas. Ten oosten wordt het gebied begrensd door de Nieuwe Wetering en de snelweg A50.

Aanpak

Het peilbesluit is opgesteld volgens de GGOR-methode. GGOR staat voor Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime en volgens deze methode wordt berekend in hoeverre het grond- en oppervlaktewater tegemoet komt aan de eisen van het huidige grondgebruik. Naast de nieuwe waterpeilen staat in de toelichting op het peilbesluit hoe het waterschap de peilen gaat beheren en welke aanvullende maatregelen er nodig zijn.

Samen met de omgeving

Het opstellen van het peilbesluit is gebeurd in samenspraak met de omgeving. Het waterschap heeft daarvoor gebruik gemaakt van een klankbordgroep. Hierin zitten vertegenwoordigers van gemeenten, provincie en maatschappelijke organisaties met belangen in het gebied (natuur, agrarisch, recreatie en drinkwater). De externe klankbordgroep is tijdens het proces van de actualisatie vier keer bij elkaar gekomen.

Documenten

De tekst van het peilbesluit Quarles van Ufford en de bijlagen vindt u hier. In de toelichting is te lezen op welke manier het waterschap de vastgestelde peilen heeft bepaald.

Meer informatie

Voor vragen of opmerkingen over het peilbesluit Quarles van Ufford kunt u contact opnemen met Jaap Cremer, e-mail j.cremer@wsrl.nl of telefoon (0344) 649323.

Heeft u gevonden wat u zocht?