Begin 2022 is Waterschap Rivierenland begonnen met het opstellen van een nieuw peilbesluit voor het gebied Tielerwaard. De actualisatie van het peilbesluit is met name gericht op het Natura 2000 deelgebied Nieuwe Zuiderlingedijk en omgeving. De verwachting is dat in de loop van 2022 het nieuwe peilbesluit in werking treedt.

Het gebied

In de onderstaande afbeelding is de ligging van het gebied Tielerwaard te zien. Het gebied ligt in het meest westelijk deel van de provincie Gelderland.

Het gebied Tielerwaard is globaal begrensd door de Waal, het Amsterdam-Rijnkanaal en de Linge. Het gebied omvat de steden Tiel, Geldermalsen en een deel van Gorinchem. De oppervlakte van het gebied is circa 17.600 ha.

Aanpak

Het peilbesluit wordt opgesteld volgens de GGOR-methode. GGOR staat voor Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime. Met deze methode berekenen we in hoeverre het grond- en oppervlaktewater tegemoetkomt aan de eisen van het huidige grondgebruik. Naast voorstellen voor nieuwe waterpeilen (het ontwerp-peilbesluit) staat in de toelichting op het peilbesluit hoe het waterschap de peilen gaat beheren en welke aanvullende maatregelen nodig zijn.

Planning

Om voor het gebied een nieuw peilbesluit vast te stellen, doorloopt het waterschap een gefaseerd traject. In onderstaand overzicht staat een beknopte beschrijving van de verschillende fases. Zodra de exacte data bekend zijn, zullen we deze pagina actualiseren.

Beschrijving

Planning

Status

Intern voortraject

Voorjaar 2022

Gestart

Vaststelling ontwerp-peilbesluit door dagelijks bestuur

juni 2022

Terinzagelegging ontwerp-peilbesluit

juni/juli 2022

Vaststelling peilbesluit door het algemeen bestuur 

Najaar 2022

 

Vragen en opmerkingen

Voor vragen of opmerkingen over het peilbesluit Tielerwaard kunt u contact opnemen met Jenny Otte,
e-mail j.otte@wsrl.nl of telefoon (0344) 64 95 48.

Heeft u gevonden wat u zocht?