Peilbesluit Tielerwaard

Begin 2022 is Waterschap Rivierenland op basis van een rechterlijke uitspraak begonnen met het opnieuw opstellen van een peilbesluit voor het gebied Tielerwaard. Nieuw onderdeel van dit peilbesluit is met name de verbeterde motivering van de peilwijzigingen in de bufferzone Nieuwe Zuiderlingedijk.

Het peilbesluit Tielerwaard is op 25 november 2022 vastgesteld door het algemeen bestuur. Het peilbesluit met bijlagen is gepubliceerd in het Waterschapsblad op https://www.officielebekendmakingen.nl/wsb-2022-13379.html en is daar digitaal te raadplegen. 

 

Planning

Om voor het gebied een nieuw peilbesluit vast te stellen, doorloopt het waterschap een gefaseerd traject. In onderstaand overzicht staat een beknopte beschrijving van de verschillende fases. 

Beschrijving

Planning

Status

Intern voortraject

Voorjaar 2022

Afgerond

Vaststelling ontwerp-peilbesluit door dagelijks bestuur

7 juni 2022

Afgerond

Terinzagelegging ontwerp-peilbesluit

16 juni tot en met 27 juli 2022

Afgerond

Vaststelling peilbesluit door het algemeen bestuur 

Najaar 2022

Afgerond

Vragen en opmerkingen

Voor vragen of opmerkingen over het peilbesluit Tielerwaard kunt u contact opnemen met Jaap Cremer,
e-mail j.cremer@wsrl.nl of telefoon (0344) 64 93 23.

Heeft u gevonden wat u zocht?