Begin 2022 is Waterschap Rivierenland op basis van een rechterlijke uitspraak begonnen met het opnieuw opstellen van een peilbesluit voor het gebied Tielerwaard. Nieuw onderdeel van dit peilbesluit is met name de verbeterde motivering van de peilwijzigingen in de bufferzone Nieuwe Zuiderlingedijk. De nieuwe stukken worden van 16 juni 2022 tot en met 27 juli 2022 ter inzage gelegd.

Het gebied

In de onderstaande afbeelding is de ligging van het gebied Tielerwaard te zien. Het gebied ligt in het meest westelijk deel van de provincie Gelderland. Het gebied Tielerwaard is globaal begrensd door de Waal, het Amsterdam-Rijnkanaal en de Linge. Het gebied omvat de steden Tiel, Geldermalsen en een deel van Gorinchem. De oppervlakte van het gebied is circa 17.600 ha.

Aanpak

Het peilbesluit wordt opgesteld volgens de GGOR-methode. GGOR staat voor Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime. Met deze methode berekenen we in hoeverre het grond- en oppervlaktewater tegemoetkomt aan de eisen van het huidige grondgebruik. Naast voorstellen voor nieuwe waterpeilen (het ontwerp-peilbesluit) staat in de toelichting op het peilbesluit hoe het waterschap de peilen gaat beheren en welke aanvullende maatregelen nodig zijn.

Ter inzage

Het ontwerp-peilbesluit is op 15 juni 2022 gepubliceerd op overheid.nl(externe link) en is daar in te zien. Voordat het algemeen bestuur overgaat tot vaststelling van het peilbesluit ligt het ontwerp van het peilbesluit met bijbehorende documenten van donderdag 16 juni 2022 tot en met woensdag 27 juli 2022 tijdens kantooruren voor iedereen ter inzage in het kantoor van het waterschap, De Blomboogerd 1 in Tiel. Het ontwerp-peilbesluit en de bijlagen zijn ook via onderstaande links in te zien.

Ontwerp Peilbesluit Tielerwaard

Bijlage 2 Kaart Peilvoorstel Tielerwaard

Bijlage 3 Toelichting Ontwerp Peilbesluit Tielerwaard

XI Analyse antiverdrogingsmaatregelen NZLD

Informatiebijeenkomst                 

Het waterschap organiseert een inloopmiddag over het ontwerp-peilbesluit Tielerwaard op maandag 27 juni 2022 in het kantoor van het waterschap aan De Blomboogerd 1 in Tiel. De inloopmiddag is van 13:00 tot 16:00 uur. Bezoekers krijgen de gelegenheid om vragen te stellen over het ontwerp-peilbesluit en de benodigde uitvoeringsmaatregelen.

Planning

Om voor het gebied een nieuw peilbesluit vast te stellen, doorloopt het waterschap een gefaseerd traject. In onderstaand overzicht staat een beknopte beschrijving van de verschillende fases. 

Beschrijving

Planning

Status

Intern voortraject

Voorjaar 2022

Afgerond

Vaststelling ontwerp-peilbesluit door dagelijks bestuur

7 juni 2022

Afgerond

Terinzagelegging ontwerp-peilbesluit

16 juni tot en met 27 juli 2022

Vaststelling peilbesluit door het algemeen bestuur 

Najaar 2022

 

Vragen en opmerkingen

Voor vragen of opmerkingen over het peilbesluit Tielerwaard kunt u contact opnemen met Jaap Cremer,
e-mail j.cremer@wsrl.nl of telefoon (0344) 64 93 23.

Heeft u gevonden wat u zocht?