Drones

Drones zijn op afstand bestuurde, onbemande luchtvaartuigen die gebruik maken van slimme camera’s die onder de normale cameraregeling vallen. Waterschap Rivierenland zet drones in bij de uitvoering van zijn wettelijke taken. Het gebruik van drones kan een inbreuk op de privacy van personen opleveren. Bij het gebruik van camera’s op drones kunnen personen in beeld komen. Daarmee is nog niet gezegd dat er sprake is van persoonsgegevens. Daarvoor is het nodig dat de desbetreffende persoon identificeerbaar is. Dat kan het geval zijn als het gezicht van een persoon herkenbaar in beeld komt. Maar ook andere informatie die drones kunnen verzamelen en verwerken, zoals kentekengegevens, biometrische gegevens, locatiegegevens en verkeersgegevens kunnen worden aangemerkt als persoonsgegevens, indien die informatie betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Waterschap Rivierenland is zich bewust van dit risico en heeft daarom een procedure opgesteld voor het gebruik van drones.

Welke persoonsgegevens verwerkt het waterschap

Drones die door Waterschap Rivierenland kunnen worden ingezet, worden alleen gebruikt ten behoeve van de uitoefening van wettelijke taken of de vervulling van taken van algemeen belang. Waterschap Rivierenland houdt zich bij het gebruik van drones aan de geldende Luchtvaartregelgeving en aan de wettelijke bepalingen over privacy vastgelegd in artikel 8 EVRM en artikel 22 van de Grondwet en in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Het algemene uitgangspunt bij het werken met drones is dat alleen de minimaal benodigde informatie wordt vastgelegd. Het gaat dus primair om het vastleggen van het object en niet om het vastleggen/registreren van een persoon.

Bij het overgrote deel van de inspecties waarbij drones worden ingezet, worden geen persoonsgegevens verwerkt. Want de drones worden bijvoorbeeld gebruikt om (warmtemetingen/ infrarood) uit te voeren. Dan worden geen beeldopnames gemaakt.

Bij een klein aantal inspecties met drones kunnen incidenteel wel persoonsgegevens worden verwerkt. Dan maakt Waterschap Rivierenland met de drones met name foto’s en filmopnames.

Standaardwerkwijze bij het gebruik van drones is dat personen niet bewust worden gefotografeerd en dat beelden met daarop personen bij de verdere verwerking worden verwijderd of onzichtbaar gemaakt. Wanneer er op beelden die Waterschap Rivierenland voor vervolgacties gaat gebruiken wel personen of kentekens zichtbaar zijn, worden die personen en kentekens onzichtbaar gemaakt, zodat die onherkenbaar zijn. Dit uitgangspunt en deze standaard werkwijze zijn ook vastgelegd in de werkinstructie van Waterschap Rivierenland voor het gebruik van drones.

Wanneer Waterschap Rivierenland bij de uitvoering van zijn taken met een drone beelden vastlegt waarop strafbare gedragingen van betrokkenen te zien zijn, worden mogelijk strafrechtelijke gegevens verwerkt. Dat doet Waterschap Rivierenland dan uitsluitend binnen de wettelijke kaders en daarbij steunt het waterschap voor zover nodig op een van de uitzonderingen op het verbod van verwerking daarvan, vermeld in de uitvoeringswet AVG of andere (nationale) regelgeving.

Rechtmatigheid

Waterschap Rivierenland gebruikt drones als hulpmiddel bij de uitvoering van zijn wettelijke taken of als dit noodzakelijk is om een taak van algemeen belang uit te voeren.  De grondslag voor het gebruik van drones is te vinden in artikel 6, eerste lid van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Het gaat dan om bepaalde toezichtstaken die zonder drones lastig of (bijna) niet zijn uit te voeren omdat een locatie bijvoorbeeld slecht te bereiken is. Met de drones is het mogelijk om metingen te doen op plekken waar dat anders niet mogelijk zou zijn. Bovendien kan de situatie beter en nauwkeuriger worden beoordeeld en is deze sneller inzichtelijk.

Doelen van de verwerking

De drones die het waterschap gebruikt worden alleen ingezet in de volgende situaties:

  • Voor rayonbeheer: inspectie van gemalen, keringen, watergangen, dijken en taluds;
  • Voor exotenbestrijding: opsporen muskusratten en maken foto’s van vispassages;
  • Voor landmeetkundige werkzaamheden;
  • Veldwerk(veldwerkers/ecologen);
  • Voor handhavende doeleinden;
  • Calamiteiten: opnamen ten tijde van calamiteiten door het waterschap en voor de Veiligheidsregio;
  • Voor het maken van luchtfoto's/-films voor diverse doeleinden (bijvoorbeeld voor projecten of voor algemene communicatie doeleinden).

Het doel van het inzetten van drones is om de kwaliteit van de uitvoering van toezicht te verbeteren.

Bewaartermijn

Welke beelden worden bewaard en hoe lang?
Wanneer Waterschap Rivierenland besluit om beelden te maken en te bewaren bewaart zij deze niet langer dan nodig voor de goede uitoefening van de toezichtstaak en de verwerkingsdoelen.

De medewerkers van het waterschap zijn gecertificeerd om te mogen vliegen met drones. De drones zijn goedgekeurd om te vliegen volgens de regels van de Inspectie Leefomgeving & Transport. Het Waterschap Rivierenland heeft een bij de RDW afgegeven exploitant nummer.

Uw rechten

U heeft het recht om de gegevens die wij over u verwerken in te zien. Indien deze onjuist zijn moeten we deze corrigeren. U mag ons op elk moment vragen uw gegevens te verwijderen, in dat geval beoordelen wij welke gegevens verwijderd kunnen worden. U mag ook vragen om beperking van de verwerking of bezwaar aantekenen tegen de verwerking. Ook moeten wij op uw verzoek gegevens overdragen aan een door u aan te geven derde. Een verzoek om inzage, correctie of wissing, beperking, overdracht of een bezwaar kunt u sturen aan privacy@wsrl.nl.

Verwerkingsverantwoordelijke en functionaris voor gegevensbescherming

De verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens is Waterschap Rivierenland, College van Dijkgraaf en Heemraden, Postbus 599, 4000 AN Tiel. Per e-mail bereikbaar op info@wsrl.nl.

De Functionaris voor de Gegevensverwerking kunt u bereiken op het e-mailadres privacy@wsrl.nl.

Indienen van een klacht

Indien u een klacht hebt over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, zouden we het op prijs stellen als u ons daarvan op de hoogte stelt. Dat kunt u doen door een bericht te sturen aan de Functionaris voor Gegevensbescherming, via bovenstaande contactgegevens. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.