Waterschap Rivierenland zorgt voor schoon, voldoende water en veilige dijken. Team Grondzaken is één van de teams van de afdeling Bedrijfsvoering van Waterschap Rivierenland. Het team speelt een centrale rol in de verwerving, beheer en verkoop van eigendommen van het waterschap, voornamelijk percelen grond.

Het team Grondzaken adviseert over en verzorgt de aankoop, het juridisch- en financieel beheer en de verkoop van waterschapseigendommen. Hierbij gaat het om aankoop, beheer en verkoop van vooral gronden (maar ook panden), alsmede te betalen en ontvangen vergoedingen voor het gebruik ervan. Het team maakt hierbij gebruik van de grondzakenapplicatie P8.

Team Grondzaken is onder meer eigenaar het proces Afhandeling en beheer van beheerovereenkomsten (huur/pacht/bruikleen/onderhoud). In dit proces worden beheerovereenkomsten afgesloten met derden inzake grondgebruik.

Welke persoonsgegevens verwerkt het waterschap

Bij het sluiten van beheerovereenkomsten vragen wij u om een aantal persoonsgegevens. Deze gegevens hebben wij nodig om een overeenkomst met u te kunnen sluiten. Wij vragen u om de volgende gegevens:

  • Naam, correspondentieadres, woon- of vestigingsadres van de gebruiker
  • Contactgegevens als telefoonnummer en e-mailadres
  • Bij het sluiten van onderhoudsovereenkomsten: IBAN
  • Bij het sluiten van geliberaliseerde pachtovereenkomsten: burgerservicenummer of registratienummer handelsregister of nummer Rijksdienst van Ondernemend Nederland

De gegevens kunnen worden gedeeld binnen het waterschap, waaronder onderhoudsmedewerkers, dijkbeheerders, toezichthouders, vergunningverleners en de financiële administratie. Zij krijgen alleen de persoonsgegevens die zij nodig hebben voor hun werkzaamheden.

Geliberaliseerde pachtovereenkomsten worden gedeeld met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, ten behoeve van toetsing door de Grondkamer.

Rechtmatigheid

Waterschap Rivierenland verwerkt deze gegevens ten behoeve van de totstandkoming van een overeenkomst inzake gebruik en beheer onroerende zaken.

Doelen van deze verwerkingen zijn:

Het waterschap verwerkt deze gegevens voor de volgende doelen:

  • Het beoordelen van de aanvraag tot gebruik van grond
  • Het sluiten van een overeenkomst met de gebruiker van grond
  • Het identificeren van de gebruiker van grond
  • Het voeren van correspondentie met de gebruiker van grond
  • Het overgaan tot het betalen van een eventuele vergoeding aan de gebruiker bij onderhoud van grond

Bewaartermijn

Stukken betreffende het gebruik, verhuur en verpachting, huur en pacht voor een periode van één jaar en voor een periode langer dan een jaar, worden tot 1 jaar na het vervallen van de overeenkomst bewaard.

Stukken betreffende het gebruik, verhuur en verpachting, huur en pacht voor onbepaalde tijd bewaren wij permanent.

Uw rechten

U heeft het recht om de gegevens die wij over u verwerken in te zien. Indien deze onjuist zijn moeten we deze corrigeren. U mag ons op elk moment vragen uw gegevens te verwijderen, in dat geval beoordelen wij welke gegevens verwijderd kunnen worden. U mag ook vragen om beperking van de verwerking of bezwaar aantekenen tegen de verwerking. Ook moeten wij op uw verzoek gegevens overdragen aan een door u aan te geven derde. Een verzoek om inzage, correctie of wissing, beperking, overdracht of een bezwaar kunt u sturen aan privacy@wsrl.nl.

Verwerkingsverantwoordelijke en Functionaris voor Gegevensverwerking

De verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens is Waterschap Rivierenland, College van Dijkgraaf en Heemraden, Postbus 599, 4000 AN Tiel. Per e-mail bereikbaar op info@wsrl.nl.
De Functionaris voor Gegevensverwerking van Waterschap Rivierenland kunt u bereiken op het e-mailadres privacy@wsrl.nl.

Indienen van een klacht

Indien u een klacht hebt over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, zouden we het op prijs stellen als u ons daarvan op de hoogte stelt. Dat kunt u doen door een bericht te sturen aan de Functionaris voor Gegevensbescherming, via bovenstaande contactgegevens. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.