Van 2013-2018 heeft Waterschap Rivierenland de Lekdijk tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer versterkt. Op 14 april 2021 heeft het waterschap een rapport ontvangen van de heer Prof. dr. Ir. Van Baars. Hij stelt in zijn rapport dat de dijkversterking op sommige punten niet goed is uitgevoerd. Waterschap Rivierenland gaat het rapport diepgaand bestuderen en laat een onafhankelijk onderzoek uitvoeren. De eerste resultaten hiervan worden begin juli 2021 verwacht.

10 juni 2021

Update rapport Kinderdijk-Schoonhovenseveer

In opdracht van Waterschap Rivierenland is Deltares bezig met het onderzoek naar de waterveiligheid van de Lekdijk tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer.

We verwachten de resultaten begin juli 2021. Zodra het rapport met de resultaten beschikbaar is zal het worden gepubliceerd op deze speciale informatiepagina. 

Waterschap Rivierenland heeft Deltares, als onafhankelijk kennisinstituut op dit vakgebied, gevraagd om het onderzoek uit te voeren. Dit naar aanleiding van het rapport ‘De Lekdijk is lekgestoken’ van prof. dr. ir. Van Baars. In zijn rapport stelt de heer Van Baars vragen bij manier waarop het dijkversterkingsproject Kinderdijk-Schoonhovenseveer’ (KIS) in de periode van 2013-2018 technisch is uitgevoerd.

Het onderzoek is verdeeld in twee fases. Deze eerste fase is gericht op de beantwoording van de vraag met betrekking tot de waterveiligheid. De twee fase van het onderzoek gaat dieper in op alle aspecten die Van Baars in zijn rapport benoemt rondom de schade aan woningen. Vanwege het belang van het onderzoek worden in beide fases externe deskundigen betrokken. De resultaten van fase twee van dit onderzoek worden medio oktober verwacht.

 

Wat staat in het rapport?

In het rapport De Lekdijk is lekgestoken! - Ernstige problemen bij de Lekdijk in Nieuw Lekkerland stelt prof. dr. ir. Stefan Van Baars dat de dijkversterking op sommige punten niet goed is uitgevoerd. We nemen dit rapport uiterst serieus. Aan kennisinstituut Deltares is gevraagd een onafhankelijk en zorgvuldig onderzoek uit te voeren. De eerste resultaten hiervan verwachten we begin juli 2021.

Waarom was deze dijkversterking nodig?

Tijdens de veiligheidstoetsing in 2007 bleek dat de dijk op de zuidelijke oever van de Lek tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer op een groot gedeelte niet voldeed aan de veiligheidsnormen. Het risico bestond dat de dijk bij extreem hoogwater kon falen en dus niet meer veilig zou zijn.

Van de totale 17,5 km bleek uiteindelijk 10 km te moeten worden versterkt. Aannemerscombinatie Dijkverbetering Molenwaard (CDVM) is begin 2013 aan de slag gegaan. De uitvoeringsperiode heeft 5,5 jaar geduurd. Vanaf eind 2017 tot zomer 2018 vonden nog de laatste afrondingswerkzaamheden plaats. Het dijkversterkingsproject was onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.
 

Kaart waarop gebied dijkversterking KIS wordt aangegeven: het beginpunt van KIS is bij Kinderdijk. Het voormalige dijkversterkingstraject ligt langs de Lekdijk richting het Oosten via Streefkerk en Groot-Ammers tot aan Nieuwpoort.
Het gebied van dijkversterkingsproject KIS

Wat waren algemene kenmerken van deze dijkversterking?

Het versterken van de dijk op dit traject was complex door de slappe veenachtige ondergrond, de vele woningen en bedrijven langs de dijk en daarmee de vele nutsvoorzieningen in de grond en de regionale verbindingsfunctie. Op sommige delen waren huizen dicht tegen de dijk komen te staan doordat de dijk in de loop van de tijd verbreed moest worden om aan aangescherpte normen te voldoen. Om deze woningen te sparen en/ of woongenot te kunnen behouden, moest er gebruik worden gemaakt van constructies (damwanden etc.) om de dijk te versterken. Een verdere verbreding en verhoging zou als consequentie hebben dat deze woningen gesloopt hadden moeten worden. Hierbij is gekeken naar innovatieve oplossingen.

Is de dijk nog wel veilig?

Dijkversterkingsprojecten worden zorgvuldig voorbereid en uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden worden toetsen uitgevoerd. Zijn alle toetsen positief? Dan mogen we er op vertrouwen dat de dijk veilig is.

De heer Van Baars stelt dat dit bij het project KIS niet goed is gegaan. Zorgen voor veilige dijken is een van onze belangrijkste taken. Daarom nemen wij het rapport van de heer Van Baars uiterst serieus. Wij hebben aan Deltares gevraagd onafhankelijk onderzoek te doen naar de veiligheid van de dijk. Een eerste resultaat verwachten wij begin juli 2021.

Zijn de in het rapport genoemde dijkversterkingstechnieken (boorpalen) ook bij andere dijkversterkingsprojecten gebruikt?

In projecten langs de Waaldijk wordt geen gebruik gemaakt van boorpalen. Wel van damwandconstructies. Hierbij worden standaard de bekende aandachtspunten meegenomen zoals kwel.

Meldingen en klachten over schade

Heeft u schade gemeld naar aanleiding van project KIS en is dit nog in behandeling?

Of het onderzoek van Deltares invloed heeft op uw schademelding, weten we niet. Daarvoor moeten de onderzoeken eerst klaar zijn. In de tussentijd wordt uw melding verder behandeld. Vragen? Neem contact op met uw contactpersoon binnen het waterschap die uw melding behandelt.

Heeft u schade gemeld naar aanleiding van het project KIS en is dit behandeld/niet toegekend?

Of het onderzoek van Deltares de afhandeling in een ander daglicht plaatst, weten we niet. Daarvoor moeten de onderzoeken eerst klaar zijn. Als het rapport van Deltares grond zou geven voor een nieuwe behandeling van uw schade, dan kunt u een nieuwe melding van schade indienen.

Denkt u dat u schade heeft als gevolg van de dijkversterking maar heeft u die niet aangemeld?

U kunt schade en overlast bij ons melden. Het waterschap zal de melding in behandeling nemen en met u hierover contact opnemen.

Heeft u verdere vragen? Neem dan contact met ons op

Als u vragen heeft over een schademelding naar aanleiding van het project KIS die in behandeling is, neem dan contact op met uw contactpersoon binnen het waterschap.

Voor alle overige vragen: neem contact op via email (info.kis@wsrl.nl) of telefoon (06-18902200). Dit nummer is op werkdagen bereikbaar van 08.30 - 12:00 uur en van 13:00 - 16:30 uur.

Heeft u gevonden wat u zocht?