Van 2013-2018 heeft Waterschap Rivierenland de Lekdijk tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer versterkt. Op 14 april 2021 heeft het waterschap een rapport ontvangen van de heer Prof. dr. ir. Van Baars. Hij stelt in zijn rapport dat de dijkversterking op sommige punten niet goed is uitgevoerd. Waterschap Rivierenland laat een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de aannames in het rapport van de heer Van Baars.

(Update 25-11-2021) Uitkomsten onderzoeken medio februari 2022 bekend

In opdracht van Waterschap Rivierenland doen onafhankelijk kennisinstituut Deltares en de commissie Van der Vlist onderzoek naar het tussen 2013 en 2018 uitgevoerde dijkversterkingsproject Kinderdijk en Schoonhovenseveer (KIS). De resultaten van deze rapporten komen iets later dan verwacht. We verwachten de uitkomsten medio februari 2022 te presenteren.

In de tussentijd zit het waterschap niet stil. Zo wordt waar mogelijk geanticipeerd op de uitkomsten en blijven we met de bewoners en partners in gesprek. Lees het hele nieuwsbericht.

(Update 02-07-2021) Kennisinstituut Deltares: Lekdijk is veilig

Het waterschap heeft aan kennisinstituut Deltares gevraagd om een onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar deze aannames. Deltares heeft het onderzoek naar de veiligheid van de dijk, samen met externe deskundigen, afgerond. Geconcludeerd wordt dat de dijk tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer veilig is en voldoet aan de destijds geldende normen voor veilige dijken. Lees het nieuwsbericht Lekdijk is veilig volgens Deltares.

Lees het rapport:

Deltares voert een vervolgonderzoek uit naar de ontwerpaspecten die Van Baars in zijn rapport noemt. Ook laat Waterschap Rivierenland een externe commissie onderzoek doen naar de manier waarop met schademeldingen is omgegaan. Deze commissie wordt geleid door Hans van der Vlist, o.a. voormalig secretaris-generaal bij het ministerie van VROM, dijkgraaf van een van de rechtsvoorgangers van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en lid van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

Wat staat in het rapport van prof. dr. ir. Stefan Van Baars?

In het rapport De Lekdijk is lekgestoken! - Ernstige problemen bij de Lekdijk in Nieuw Lekkerland stelt prof. dr. ir. Stefan Van Baars dat de dijkversterking op sommige punten niet goed is uitgevoerd. Volgens hem is de dijk minder veilig geworden. En heeft een aantal woningen aan de Lekdijk onvoorziene problemen als gevolg van de werkzaamheden. We nemen dit rapport uiterst serieus. Aan kennisinstituut Deltares is gevraagd een onafhankelijk en zorgvuldig onderzoek uit te voeren.

Waarom was deze dijkversterking nodig?

Tijdens de veiligheidstoetsing in 2007 bleek dat de dijk op de zuidelijke oever van de Lek tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer op een groot gedeelte niet voldeed aan de veiligheidsnormen. Het risico bestond dat de dijk bij extreem hoogwater kon falen en dus niet meer veilig zou zijn.

Van de totale 17,5 km bleek uiteindelijk 10 km te moeten worden versterkt. Aannemerscombinatie Dijkverbetering Molenwaard (CDVM) is begin 2013 aan de slag gegaan. De uitvoeringsperiode heeft 5,5 jaar geduurd. Vanaf eind 2017 tot zomer 2018 vonden nog de laatste afrondende werkzaamheden plaats. Het dijkversterkingsproject is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.
 

Kaart waarop gebied dijkversterking KIS wordt aangegeven: het beginpunt van KIS is bij Kinderdijk. Het voormalige dijkversterkingstraject ligt langs de Lekdijk richting het Oosten via Streefkerk en Groot-Ammers tot aan Nieuwpoort.
Het gebied van dijkversterkingsproject KIS

Wat waren algemene kenmerken van deze dijkversterking?

Het versterken van de dijk op dit traject was complex. Onder andere door de slappe veenachtige ondergrond en de vele woningen en bedrijven langs de dijk. Op sommige delen waren huizen dicht tegen de dijk komen te staan doordat de dijk in de loop van de tijd verbreed moest worden om aan aangescherpte normen te voldoen. Om deze woningen te sparen en/ of woongenot te kunnen behouden, is gekozen voor constructies zoals damwanden om de dijk te versterken. Een verdere verbreding en verhoging zou als consequentie hebben dat deze woningen gesloopt hadden moeten worden.

Meldingen en klachten over schade

Heeft u schade gemeld naar aanleiding van project KIS en is dit nog in behandeling?

Of het onderzoek van Deltares invloed heeft op uw schademelding weten we niet. Daarvoor moet het vervolgonderzoek eerst klaar zijn. In de tussentijd wordt uw melding verder behandeld. Vragen? Neem contact op met uw contactpersoon binnen het waterschap die uw melding behandelt.

Heeft u schade gemeld naar aanleiding van het project KIS en is dit behandeld/niet toegekend?

Of het onderzoek van Deltares de afhandeling in een ander daglicht plaatst weten we niet. Daarvoor moeten het vervolgonderzoek eerst klaar zijn. Als het rapport van Deltares grond straks grond geeft voor een nieuwe behandeling van uw schade, dan kunt u een nieuwe melding van schade indienen.

Denkt u dat u schade heeft als gevolg van de dijkversterking maar heeft u die niet aangemeld?

U kunt schade en overlast bij ons melden. Het waterschap zal de melding in behandeling nemen en met u hierover contact opnemen.

Heeft u verdere vragen? Neem dan contact met ons op

Als u vragen heeft over een schademelding naar aanleiding van het project KIS die in behandeling is, neem dan contact op met uw contactpersoon binnen het waterschap.

Voor alle overige vragen: neem contact op via email (info.kis@wsrl.nl) of telefoon (06-18902200). Het telefoonnummer is op werkdagen bereikbaar van 08.30 - 12:00 uur en van 13:00 - 16:30 uur.

Heeft u gevonden wat u zocht?