Eén van de geleerde lessen uit de onderzoeksrapporten over de versterking van de Lekdijk tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer (KIS) gaat over de behoefte aan een eenduidig schadebeleid. Het schadebeleid van Waterschap Rivierenland is begin januari 2023 bestuurlijk vastgesteld.

Het schadebeleid geldt per direct voor nieuw te starten projecten en voor projecten die nog geen bindende afspraken over schadeafhandeling hebben gemaakt. De afspraken binnen de lopende projecten die al eerder zijn gemaakt blijven van kracht. Het schadebeleid wordt in lopende projecten waar mogelijk toegepast.

Het nieuwe beleid bestaat uit twee belangrijke kernpunten:

1. Waterschap Rivierenland wil een betrouwbare en een ontvankelijke overheid zijn voor haar burgers. Als opdrachtgever van projecten zal Waterschap Rivierenland de verantwoordelijkheid voor een correcte afhandeling van schades op een actieve en transparante manier vervullen. Dat gebeurt volgens het principe van het overnemen van de bewijslast.

Dat betekent dat de bewoner het oorzakelijke verband tussen de dijkversterking en de schade aan de woning niet zelf hoeft aan te tonen. Bij een melding van schade laat het waterschap dit verband door een onafhankelijk deskundige onderzoeken.

Om de bewijslast over te kunnen nemen, gelden de volgende voorwaarden:

  • De woning ligt binnen een afgebakend geografisch gebied;
  • De bewoner verleent medewerking aan monitoring van de woning;
  • De schade wordt gemeld binnen een vastgestelde periode.

2. Centraal staat dat we in samenspraak met de gedupeerde de schade onderzoeken en toe werken naar een oplossing. Om een duidelijke en samenhangende werkwijze te waarborgen organiseert het waterschap voor de gedupeerde één aanspreekpunt, zowel tijdens uitvoering van het project als daarna bij Waterschap Rivierenland. Deze schadecoördinator regisseert in overleg met de gedupeerde het proces van de schadeafwikkeling. Na afronding van het project is voor resterende schadedossiers de afwikkeling geborgd in de organisatie van het waterschap.

De uitwerking van dit beleid wordt per project vastgelegd in een schadeprotocol. Voor alle nieuw te starten projecten wordt hierin in detail uitgewerkt hoe de schadeafwikkeling in een project plaats vindt.