Sinds 1 januari 2018 is er voor de glastuinbouwsector de verplichting om afvalwater te zuiveren voordat het geloosd wordt. Hoe staat het daar nu mee binnen Waterschap Rivierenland?

We komen tijdens onze bezoeken in het gebied al wel een aantal zuiveringsapparaten tegen van verschillende merken, het is bedrijfsafhankelijk welk merk of type het best bij uw bedrijf past.
Bij invoering van de regels was slechts een beperkt aantal goedgekeurde zuiveringsapparaten beschikbaar. Inmiddels is er een ruime beschikbaarheid en staan er 18 op de lijst van de Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw (BZG). Deze lijst is te vinden op de sit van helpdesk water(externe link).

Een flink aantal bedrijven heeft een aanvraag nullozing bij ons gedaan. Volgens de afspraken die met de sector gemaakt zijn, komen we dan zoveel mogelijk samen met de omgevingsdienst voor een bedrijfscontrole van de waterstromen. Als u geen drain- drainage- of filterspoelwater loost kunt u nog steeds een aanvraag nullozing doen. De werkwijze hiervoor is afgestemd tussen waterschappen, omgevingsdiensten en LTO-glaskracht, dit houdt in dat u door een rapportage aannemelijk maakt dat de genoemde waterstromen op uw bedrijf niet geloosd worden op oppervlaktewater, bodem of riolering. Verdere informatie en voorbeelden hiervan kunt u vinden op de site van Glastuinbouw Waterproof. Ook zijn hier praktische informatie en webtools te vinden waarmee waterstromen binnen uw bedrijf in kaart gebracht worden en het te lozen watervolume verminderd kan worden.

Glastuinbouw

In glastuinbouwgebied de Bommelerwaard wordt nog gewerkt aan een centrale inzamelvoorziening met een zuivering op de afvalwaterzuivering Zaltbommel. De bedrijven die binnen de grenzen van het gebied vallen en op een aansluitbare locatie zitten, hebben daarom voorlopig nog uitstel van de zuiveringsplicht. 


Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving via mail of telefonisch via 0344-649410.