Streefpeilenplan Groesbeek & Ooijpolder

Op 19 september 2023 heeft het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland de nieuwe streefpeilenplannen vastgesteld. Daarmee zijn de plannen definitief. U kunt de streefpeilenplannen en bijbehorende stukken onderaan deze pagina raadplegen en downloaden.

Het gebied Groesbeek

Het plangebied Groesbeek ligt in het oosten van het rivierengebied en ligt ingesloten tussen de stuwwal bij Nijmegen en het Reichswald in Duitsland. Groesbeek staat bekend om een heuvelachtig en bosrijk landschap. Het gebied watert via Duitsland en het Meertje in de Ooijpolder af op de Waal bij Nijmegen. De afvoer naar Duitsland gebeurt onder vrij verval. Het oppervlak van het afwateringsgebied bedraagt circa 4.417 ha.

Over het algemeen bestaat het grondgebruik uit grasland, bebouwing en natuur.
In het gebied Groesbeek stromen een aantal beken, waaronder de Groesbeek (foto).  

Bij Groesbeek ligt ook het natuurgebied De Bruuk. Dit is een Natura 2000-gebied. De kleinschalige afwisseling van natte graslanden, struwelen, houtwallen en broekbossen zijn kenmerkend voor dit gebied. Dit gebied wordt gevoed door kwel vanuit de stuwwal Nijmegen en het Reichswald.  

Het gebied Ooijpolder

Het plangebied Ooijpolder ligt in het oosten van het rivierengebied, tussen Beek-Ubbergen en Millingen a/d Rijn. Het gebied watert af op de Waal via het Hollands-Duitsch gemaal bij Nijmegen.

Het grootste gedeelte van het grondgebruik in het gebied bestaat uit grasland en natuur. De graslanden bevinden zich met name binnendijks op de lagergelegen delen. Natuur bevindt zich vooral rond de waterkering zowel binnen- als buitendijks. De belangrijkste natuurgebieden zijn N2000 De Groenlanden en de Oude Ooijsegraaf.

Vlakbij het dorpje Ooij is een voormalig kerkje te zien (uit 1660). Typerend voor de Ooijpolder is de terp waarop het kerkje is gebouwd.  

Aanpak

De streefpeilenplannen zijn opgesteld volgens de GGOR-methode. GGOR staat voor Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime en volgens deze methode wordt berekend in hoeverre het grond- en oppervlaktewater tegemoetkomt aan de eisen van het huidige grondgebruik. Naast de nieuwe waterpeilen staat in de toelichting op het streefpeilenplan hoe het waterschap de streefpeilen gaat beheren en welke aanvullende maatregelen er nodig zijn. Voor de gebieden met een streefpeilenplan geldt dat de peilen niet altijd zijn te handhaven omdat er geen aanvoer van water mogelijk is.

Samen met de omgeving

Het opstellen van de streefpeilenplannen is gebeurd in samenspraak met de omgeving. Het waterschap heeft daarvoor gebruik gemaakt van een klankbordgroep. Hierin zitten vertegenwoordigers van gemeenten, provincie en maatschappelijke organisaties met belangen in het gebied (natuur, agrarisch, recreatie en drinkwater). De klankbordgroep is tijdens het proces van de actualisatie vier keer bij elkaar gekomen.

Meer informatie

Voor vragen of opmerkingen over de streefpeilenplannen Groesbeek en Ooijpolder kunt u contact opnemen met Jaap Cremer, e-mail j.cremer@wsrl.nl of telefoon (0344) 64 93 23.

Heeft u gevonden wat u zocht?