Waterschap Rivierenland heeft een ontwerp-streefpeilenplan Groesbeek en Ooijpolder opgesteld.

Het ontwerp-streefpeilenplan ligt ter inzage

Van donderdag 30 maart 2023 tot en met woensdag 10 mei 2023 ligt het ontwerp-streefpeilenplan ter inzage. U kunt de stukken op ons kantoor bekijken of onze informatiebijeenkomst bezoeken. Het ontwerp-streefpeilenplan met bijlagen is gepubliceerd op 29 maart 2023 in het Waterschapsblad op https://www.officielebekendmakingen.nl/wsb-2023-3666.html(externe link).

Stukken inzien op ons kantoor

U kunt de stukken bekijken op het kantoor van het waterschap, De Blomboogerd 1 in Tiel. Het kantoor is op werkdagen open van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Informatiebijeenkomst bijwonen

Ook organiseren we een informatiebijeenkomst over de ontwerp-plannen. Op dinsdag 18 april 2023 in het Kulturhus Beek aan de Roerdompstraat 6 te Beek-Ubbergen. Inloop vanaf 19:30 uur, aanvang presentatie 20:00 uur.

Het gebied Groesbeek

Het plangebied Groesbeek ligt in het oosten van het rivierengebied en ligt ingesloten tussen de stuwwal bij Nijmegen en het Reichswald in Duitsland. Groesbeek staat bekend om een heuvelachtig en bosrijk landschap. Het gebied watert via Duitsland en het Meertje in de Ooijpolder af op de Waal bij Nijmegen. De afvoer naar Duitsland gebeurt onder vrij verval. Het oppervlak van het afwateringsgebied bedraagt circa 4.417 ha.

Over het algemeen bestaat het grondgebruik uit grasland, bebouwing en natuur.
In het gebied Groesbeek stromen een aantal beken, waaronder de Groesbeek (foto).  

Bij Groesbeek ligt ook het natuurgebied De Bruuk. Dit is een Natura 2000-gebied. De kleinschalige afwisseling van natte graslanden, struwelen, houtwallen en broekbossen zijn kenmerkend voor dit gebied. Dit gebied wordt gevoed door kwel vanuit de stuwwal Nijmegen en het Reichswald.  

Het gebied Ooijpolder

Het plangebied Ooijpolder ligt in het oosten van het rivierengebied, tussen Beek-Ubbergen en Millingen a/d Rijn. Het gebied watert af op de Waal via het Hollands-Duitsch gemaal bij Nijmegen.

Het grootste gedeelte van het grondgebruik in het gebied bestaat uit grasland en natuur. De graslanden bevinden zich met name binnendijks op de lagergelegen delen. Natuur bevindt zich vooral rond de waterkering zowel binnen- als buitendijks. De belangrijkste natuurgebieden zijn N2000 De Groenlanden en de Oude Ooijsegraaf.

Vlakbij het dorpje Ooij is een voormalig kerkje te zien (uit 1660). Typerend voor de Ooijpolder is de terp waarop het kerkje is gebouwd.  

Aanpak

De streefpeilenplannen worden opgesteld volgens de GGOR-methode. GGOR staat voor Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime en volgens deze methode wordt berekend in hoeverre het grond- en oppervlaktewater tegemoetkomt aan de eisen van het huidige grondgebruik. Naast de nieuwe waterpeilen staat in de toelichting op het streefpeilenplan hoe het waterschap de peilen gaat beheren en welke aanvullende maatregelen er nodig zijn. Voor de gebieden met een streefpeilenplan geldt dat de peilen niet altijd zijn te realiseren omdat er geen aanvoer van water mogelijk is.

Samen met de omgeving

Het opstellen van de streefpeilenplannen gebeurt in samenspraak met de omgeving. Het waterschap maakt daarvoor gebruik van een klankbordgroep. Hierin zitten vertegenwoordigers van gemeenten, provincie en maatschappelijke organisaties met belangen in het gebied (natuur, agrarisch, recreatie en drinkwater). De externe klankbordgroep komt tijdens het proces van de actualisatie vier keer bij elkaar.

Planning

Om voor Groesbeek en de Ooijpolder nieuwe streefpeilenplannen op te stellen, doorloopt het waterschap een gefaseerd traject.
In onderstaand overzicht staat een beknopte beschrijving van de verschillende fases.

Overzicht stappen project

Beschrijving

Planning

Status

Intern voortraject

Oktober – December 2021

Afgerond

Vaststelling uitgangspunten streefpeilenplannen

December 2021

Afgerond

Onderzoek naar optimaal en actueel grond- en oppervlaktewaterregime en knelpuntenanalyse

Januari – Mei 2022 

Afgerond

Verkennende scenario's GGOR/streefpeilenplan 

Mei - September 2022 

Afgerond

Bepalen definitief scenario streefpeilenplan

Oktober 2022

Afgerond

Opstellen rapportage en ontwerp-streefpeilenplannen

Oktober – December 2022

Afgerond

Vaststelling ontwerp door dagelijks bestuur WSRL

Voorjaar 2023

Gestart

Terinzagelegging ontwerp-streefpeilenplannenApril - Mei 2023Gestart
Vaststelling definitieve streefpeilenplannen Zomer 2023 

Meer informatie

Voor vragen of opmerkingen over de streefpeilenplannen Groesbeek en Ooijpolder kunt u contact opnemen met Jaap Cremer, e-mail j.cremer@wsrl.nl of telefoon (0344) 64 93 23.

Heeft u gevonden wat u zocht?