Op deze pagina leest u wat een weilanddepot is. En hoe u uw grond beschikbaar kunt stellen voor een weilanddepot. 

Waterschap Rivierenland baggert regelmatig sloten

We verwijderen dan de sliblaag die ontstaan is op de bodem van de sloot. Diepe sloten zijn belangrijk voor het rivierengebied. Zij zorgen voor de aan- en afvoer van water. Zo houden we droge voeten en kunnen we over voldoende en schoon water beschikken. 

We leggen de bagger op de oever

Dit doen we als de bagger van goede kwaliteit is. In de Waterwet(externe link) staat dat eigenaren van percelen naast de sloot de bagger op hun land moeten accepteren. Is de bagger van goede kwaliteit, maar is er te weinig ruimte op de oever? Dan voeren we de bagger af naar een weilanddepot.

Verontreinigde bagger voeren we af

Voor we gaan baggeren, voeren we een waterbodemonderzoek uit. In dit onderzoek kijken we onder andere naar de concentraties PFAS. Het Tijdelijk Handelingskader PFAS van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)(externe link) geeft normen voor de concentraties PFAS die aanwezig mogen zijn in baggerspecie. Bij het vaststellen van deze normen is rekening gehouden met de bescherming van mens en milieu. Blijkt uit het waterbodemonderzoek dat normen worden overschreden en de bagger verontreinigd is? Dan voeren we de bagger af naar een verwerker.

Wat is een weilanddepot?

Een weilanddepot is een baggerdepot op een weiland. We graven zo'n 20 tot 30 cm van de toplaag van het perceel af. We gebruiken deze grond om kades te maken. Met de kades leggen we een soort kuip aan waar we de bagger inbrengen om te drogen. Een grondeigenaar stelt zijn weiland voor twee jaar ter beschikking en krijgt daarvoor een vergoeding. 

Hoe komt de bagger in het weilanddepot?

Er zijn twee methodes om de bagger naar het weilanddepot te vervoeren: met een baggerboot de bagger door een buis pompen of de bagger in vrachtwagens laden. Als we de bagger met vrachtwagens naar het weilanddepot vervoeren, richten we bij het depot een losplaats in. Daar kunnen we dan de bagger in het depot storten.

We gebruiken water als transportmiddel

Voeren we de bagger door een buis af? Dan moeten we samen met de bagger een hoeveelheid water meepompen. Dit voorkomt dat de buis verstopt raakt. Dat water moet ook het weilanddepot weer uit. We doen dat door stortkisten in de depotkades te plaatsen. Dit zijn houten of metalen constructies met een overloopsysteem. Via deze kisten kan het overtollige water gecontroleerd uit het weilanddepot stromen. 

De bagger kan na indrogen worden verspreid over het land

De kwaliteit van de bagger is voor het baggeren en voor het inrichten van het weilanddepot vastgesteld. De bagger droogt door verdamping, door weglopen van het water in de bodem en door het laten weglopen van water via de stortkisten. Na het indrogen kan deze bagger over het weiland verspreid worden. Het perceel kan daarna weer ingericht worden voor landbouwkundig gebruik. In principe koopt het waterschap de ontmanteling van het weilanddepot en de herinrichting van het perceel af. De eigenaar kan de werkzaamheden dan in eigen beheer uitvoeren.

Waterschap en grondeigenaar sluiten een overeenkomst

Stelt u uw grond ter beschikking voor een weilanddepot? Dan sluit het waterschap een overeenkomst met u voor huur van het perceel voor twee jaar. De huurbedragen zijn gebaseerd op de LTO/GasUnienorm. Waterschap Rivierenland zorgt voor de aanvraag van alle benodigde meldingen en vergunningen.

Heeft u interesse?

Heeft u grond beschikbaar voor een weilanddepot? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met team Baggeren van Waterschap Rivierenland via telefoonnummer 0344-649090 of per e-mail baggeren@wsrl.nl