Over enkele jaren start Waterschap Rivierenland met de bouw van een nieuw gemaal in Hardinxveld-Giessendam. Doordat de Giessen dan een groter gebied moet afwateren, kunnen in de bocht bij Giessen-Ouderkerk hogere waterstanden en hoge stroomsnelheden ontstaan. Tevens kan het leiden tot problemen met de afvoer naar het nieuwe gemaal. Uit drie kansrijke alternatieven heeft het bestuur van Waterschap Rivierenland besloten om in de bocht bij Giessen-Oudekerk een onderwaterdamwand te plaatsen en de Giessen deels te baggeren.

De bocht bij Giessen-Oudekerk is te krap

Dit komt doordat het nieuwe gemaal in Hardinxveld een capaciteit zal krijgen van 1.200 kuub water per minuut. De Giessen moet deze hoeveelheid water vanuit het achterliggende gebied aan kunnen. Dit is overal het geval, behalve in de bocht bij Giessen-Oudekerk. Op sommige plaatsen is het te smal waardoor de waterdoorvoer lokaal verbeterd moet worden. Gezien de hoeveelheid bebouwing aan weerszijden van de Giessen, is verbreding hier geen reële mogelijkheid. De afgelopen jaren heeft het waterschap onderzocht welke mogelijkheden er zijn om het knelpunt op te lossen.

Voorkeursalternatief

In april 2022 heeft het bestuur gekozen voor het voorkeursalternatief 'het aanbrengen van een onderwaterdamwand en het baggeren van een deel van de Giessen'. De onderwaterdamwand komt op ca. 3-5 meter afstand van de huidige oever. Dit voorkeursalternatief heeft voor inspraak ter inzage gelegen. De documenten zoals de Nota Voorkeursalternatief, de Nota Kansrijke Alternatieven en de Nota van Antwoord zijn elders op deze website te vinden. In de planuitwerkingsfase wordt dit alternatief nog verder uitgewerkt. Ook wordt nagegaan welke optimalisaties nog mogelijk zijn en welke kansen meegekoppeld kunnen worden.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Afbeelding: ruimtebeslag op de kaart en het profiel van het concept voorkeursalternatief
 

Vervolgproces

De volgende fase, de planuitwerkingsfase, loopt van 2022 tot eind 2023. Deze fase kenmerkt zich door het verder uitwerken van het ontwerp en het regelen van alle benodigde vergunningen. Ook zullen we persoonlijke gesprekken organiseren met directbetrokkenen.   

Bewoners worden op de hoogte gehouden 

Inmiddels zijn er verschillende bijeenkomsten geweest over dit project. Alle gehouden (online) bijeenkomsten kunt u terugvinden elders op deze website.

Ook voor dit project geldt, wilt u meer informatie of heeft u vragen of opmerkingen? Dan kunt u dit doorgeven aan de mailbox: a5h@wsrl.nl. 

Contactpersoon

De omgevingsmanager voor dit project is Richard van Doorn. Hij is bereikbaar op 06-18300345, e-mail: r.van.doorn@wsrl.nl.