Het water uit de polder Laag-Blokland wordt in de huidige situatie via het poldergemaal in Vuilendam aan het einde van de Graafstroom afgevoerd. Op het moment dat het afsluitmiddel in de Graafstroom dicht staat, kan dit poldergemaal het water niet meer kwijt. Het huidige poldergemaal Laag-Blokland wordt daarom verplaatst naar de oostzijde van de polder zodat het water afgevoerd kan worden naar de Ottolandse Vliet. Het peil van de sloten in de polder wijzigt niet.

Voor de nieuwe locatie van het poldergemaal (inclusief toevoer watergangen) zijn vier verschillende locaties onderzocht:

Gekozen voorkeursalternatief

Gekozen is voor locatie 2, net ten noorden van de bebouwde kom van Ottoland. Waarbij de aanvoer naar het gemaal zowel via tracé 2a (watergang ten noorden van Ottoland) en 2b gaat (watergang langs de B).

Bij dit alternatief hoeven de minste aanpassingen aan het watersysteem gedaan te worden en is het gemaal bovendien goed bereikbaar.

Wel dient een verbinding tussen beide watergangen nabij de bebouwde kom van Ottoland aangelegd te worden. Ook hiervoor zijn weer enkele locaties in beeld. Deze worden momenteel in overleg met de huidige eigenaren nader verkend.