Aanvragen of melden

Beschrijving

Voor werken en werkzaamheden in, op en in de buurt van wateren, waterkeringen en wegen die in beheer van Waterschap Rivierenland zijn, heeft het waterschap regels opgesteld. Deze regels zijn in de verbodsverordening van het waterschap, de Keur Waterschap Rivierenland 2014, uitgewerkt. De keur geeft het waterschap de grondslag voor het stellen van eisen aan werken en werkzaamheden in, op en in de buurt van wateren, waterkeringen en wegen.

Voor dit soort werken en werkzaamheden is een vergunning van het waterschap nodig. Voor een groot aantal veel voorkomende werken en werkzaamheden is een schriftelijke melding voldoende. Het waterschap heeft hiervoor zogenoemde algemene regels opgesteld.

Wilt u een dam met duiker aanleggen of wijzigen? Dan hebt u toestemming nodig van het waterschap. Als u voldoet aan de criteria en voorwaarden van de algemene regel WT7 en de bijbehorende principetekening 12, kunt u volstaan met een melding. Ook voor het aanbrengen van frontmuren bij een dam met duiker is een algemene regel WT15 vastgesteld.

Indien dit niet het geval is, zult u een watervergunning moeten aanvragen. Een dergelijke aanvraag zal worden getoetst aan de Keur Waterschap Rivierenland 2014 en de bijbehorende beleidsregel 5.6:'Het plaatsen van dammen met duikers in oppervlaktewaterlichamen'. Een dam met duiker in een A-water moet voldoen aan principetekening 26.

Kosten

Voor de behandeling van een melding worden geen kosten in rekening gebracht.
Aan het in behandeling nemen van een vergunningsaanvraag zijn wel kosten (leges) verbonden. Deze kosten zijn gebaseerd op de legesverordening en de bijbehorende tarieventabel (zie Regelgeving).

Bijzonderheden

Aanleggen, verlengen of vervangen van een dam met duiker

Het aanleggen, verlengen of vervangen van een dam met duiker is een veel voorkomende activiteit. Dammen met duikers worden meestal geplaatst om percelen naar de openbare weg te ontsluiten of om twee naast elkaar gelegen percelen te ontsluiten. Een dam met duiker vermindert de doorstroming van het oppervlaktewaterlichaam, kan een negatieve invloed op de waterkwaliteit en ook op de ecologische functie hebben en het doelmatig onderhoud bemoeilijken. Er wordt dan ook terughoudend omgegaan met het verlenen van een vergunning voor een dam met duiker. Dammen met duikers worden alleen toegestaan als de noodzaak kan worden aangetoond.

In een aantal gevallen kunnen de relevante waterhuishoudkundige belangen voldoende worden gewaarborgd door het stellen van een algemene regel. Voor dammen met duikers in oppervlaktewaterlichamen met een B- of C-status is dit algemene regel WT7. Er geldt wel een aantal  criteria en voorwaarden.

Om de doorstroming te waarborgen, is de lengte van de duiker gelimiteerd en een minimale grootte van de diameter bepaald. De diameter verschilt in stedelijk gebied en landelijk gebied, omdat buien in stedelijk gebied in het algemeen sneller tot hogere afvoerdebieten leiden. Deze algemene regel geldt alleen voor een eerste perceelontsluiting. 

Indien de criteria niet of niet volledig van toepassing zijn of indien het voorgenomen werk in afwijking van de voorwaarden zal worden uitgevoerd, kan het werk niet worden gemeld en moet u contact opnemen met het waterschap om de mogelijkheid voor een watervergunning te bespreken. 

Bij de beoordeling van een vergunningsaanvraag wordt getoetst of de dam met duiker noodzakelijk is en of het de eerder genoemde waterhuishoudkundige functies en het onderhoud van wateren niet te zeer aantast.  Hierbij wordt rekening gehouden met verschillende aandachtspunten: de functie van de dam met duiker, de status en afmetingen van het oppervlaktewaterlichaam, al aanwezige ontsluitingen van het betreffende perceel en of het een ontsluiting van een woon- of een bedrijfsperceel betreft.

Frontmuren plaatsen

Frontmuren worden aan de uiteinden van dammen met duikers geplaatst, waarna de ruimte tussen de frontmuren wordt opgevuld met grond, zodat de breedte van de dam met duiker optimaal kan worden benut bij de ontsluiting van een perceel. Het belang van het waterschap bestaat er voornamelijk uit dat er bij het aanbrengen van de frontmuren geen materialen in het water terecht (kunnen) komen en dat het gebruikte materiaal geen negatief effect heeft op de waterkwaliteit. Ook hiervoor is een algemene regel (WT15)  opgesteld. Indien aan de criteria en voorwaarden wordt voldaan, is geen vergunning nodig en hoeft ook geen melding te worden gedaan. Als u niet aan de criteria en voorwaarden kunt of wilt voldoen, dan moet u hiervoor wel een watervergunning aanvragen.

Voor het maken van een uitrit naar een weg van het waterschap is een aparte algemene regel (WE7).

Aanpak

Voldoet u aan de criteria en voorwaarden?

Dan volstaat voor het aanbrengen van een dam met duiker een melding bij het waterschap. Minimaal twee weken voor de start van de werkzaamheden meldt u uw werkzaamheden bij het waterschap. 

Voor het aanbrengen van frontmuren is geen vergunning en ook geen melding vereist.

Voldoet u niet aan de criteria en voorwaarden?

Vraag dan een (water)vergunning aan.

Omgevingsloket online

U moet uw aanvraag voor een watervergunning of melding indienen via het Omgevingsloket online (OlO). (externe link)Wie twijfelt of een vergunning- of meldplicht van toepassing is, kan dit uitzoeken in de ‘vergunningcheck'. Is voor een activiteit zowel een omgevingsvergunning als een watervergunning nodig? Dan kan via het loket een ‘geïntegreerde' aanvraag worden ingediend.

Het waterschap denkt met u mee

Vaak is het verstandig vooraf te overleggen met het waterschap; dat bevordert een vlotte afhandeling. In geval van twijfel: neem altijd contact op met de afdeling Vergunningen van Waterschap Rivierenland  (email: vergunningen@wsrl.nl). Medewerkers van het waterschap denken graag met u mee over wat in uw situatie de beste oplossing is.

Regelgeving

Heeft u gevonden wat u zocht?