Langs de stad Tiel maken we de dijk sterker en hoger. Het plan voor de dijkversterking houdt rekening met de ruimtelijke ontwikkelingen die de dijk raken. Meer informatie over dit project vindt u hieronder.

November 2022

De voorbereiding voor de uitvoering is gestart

Voordat de daadwerkelijke ‘schop in de grond’ gaat moet er nog veel gebeuren. Om werkzaamheden te mogen uitvoeren zijn allerlei vergunningen nodig. De meeste vergunningen zijn al verleend. Voor onder andere de tijdelijke inritten en verkeersplannen zal de aannemer toestemming vragen bij de gemeente Tiel. Daarnaast is de aannemer gestart met het opstellen van het gedetailleerde uitvoeringsontwerp. 

Er komen zo min mogelijk omleidingen

Voor de nodige omleidingsroutes is een verkeersbesluit nodig. Daar bereiden we ons nu op voor. En de aannemer, FPH Ploegmakers, zorgt met de verkeersplannen dat de veiligheid geborgd wordt. Ze stemt de plannen af met de gemeente Tiel. Voordat de verkeers- en veiligheidsplannen zijn goedgekeurd mag er niet gestart worden met de dijkversterking. 

Ter voorbereiding verlegt de aannemer kabels en leidingen

Deze kunnen in de weg zitten voor de dijkversterking. Het kan dus zijn dat u de komende periode graafwerkzaamheden aan deze ondergrondse kabels en leidingen zult zien. 

De aannemer start eind dit jaar met het kappen van bomen

Dit gebeurt langs het gehele traject. Maar buiten het broed- en voortplantingsseizoen zodat de overlast voor vogels en andere diersoorten tot een minimum beperkt blijft. De aannemer werkt conform de eisen uit de vergunning Wet Natuurbescherming.
 

Blijf op de hoogte met de BouwApp

De BouwApp

Wilt u op de hoogte blijven van de vorderingen van het project? Download dan de BouwApp op uw telefoon of tablet. Hiermee houden wij u op de hoogte van actuele ontwikkelingen in uw (directe) omgeving. Ook informeren we u hiermee over mogelijke verkeersafzettingen en –omleidingen. Vanaf 1 november 2022 is ons project te vinden in de BouwApp.

Om het project te volgen, neemt u de volgende 5 stappen:

  1. Download de BouwApp gratis in de appstore (Google, Apple of Windows) of scan de QR code hierboven met de camera van uw telefoon;
  2. Ga naar ‘zoek project’;
  3. Zoek op ‘Dijkversterking Stad Tiel’ ;
  4. Selecteer het juiste project;
  5. Klik op ‘Toevoegen aan favorieten’.

Waar?

Project Stad Tiel loopt van het Amsterdam-Rijnkanaal tot en met het Inundatiekanaal (totaal 2,6 kilometer lang).

Ondertekening overeenkomst door Dolf van Atteveld (links) en Gerbert Ploegmakers
Ondertekening overeenkomst door Dolf van Atteveld, programmamanager WSRL (links) en Gerbert Ploegmakers (directeur FPH Ploegmakers)

juli 2022

Uitvoering dijkversterking Stad Tiel kan beginnen

Aannemersbedrijf FPH Ploegmakers gaat de dijkversterking uitvoeren.

De eerste maanden wordt het ontwerp verder uitgewerkt en tot in detail voorbereid, zodat tijdig het materiaal kan worden besteld. Vanaf het voorjaar van 2023 start dan de daadwerkelijke uitvoering buiten.

Op 4 juli ondertekenden Waterschap Rivierenland en FPH Ploegmakers de overeenkomst.

Directeur Gerbert Ploegmakers: “Wij kijken uit naar een fijne samenwerking om er samen met Waterschap Rivierenland een mooi project van te maken en een veilige en mooie dijk te realiseren!"

In de nieuwsbrief stelt de aannemer zich voor.

Projectplan Waterwet

Waterschap Rivierenland heeft voor de dijkversterking Stad Tiel een projectplan Waterwet op grond van de Waterwet opgesteld. Dit projectplan is inmiddels goedgekeurd door provincie Gelderland. De beroepstermijn voor de definitieve besluiten is al verlopen.

U kunt de stukken nog wel via deze link(externe link) bekijken.

Onderstaand bericht is gedeeld in de media:

Dijkversterking geeft Tiel nieuw gezicht

Mei 2021

In 2022 starten de werkzaamheden om de dijk tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en het Inundatiekanaal te versterken. De dijkversterking vergroot de waterveiligheid en verandert het aanzicht van Tiel. Daarover hebben de gemeente, het waterschap, het Rijk, en de firma Van Dijkhuizen afspraken gemaakt. Deze afspraken hebben een plek gekregen in het projectplan voor de dijkversterking. Dit plan ligt komende zomer ter inzage. 

Het ontwerp voor de dijkversterking gaat in de eerste plaats over waterveiligheid. Daarnaast heeft het plan ook oog voor verbetering van de verkeersveiligheid en behoud van de inrichting van de omgeving. Ook is er een inpassing gevonden voor het langlopende plan om de hoek van de haven opnieuw in te richten. Hier stond tot 2018 het tankstation. Deze plek heeft in het bestemmingsplan van de gemeente de woonfunctie behouden. Op deze plek zal de firma Van Dijkhuizen een appartementengebouw laten bouwen. Een nieuwe damwand, buitenom, wordt straks het verlengde van de havenkade en zal een doorgaande boulevard vormen met de Echteldsedijk. Zo ontstaat een prettige wandelroute waarbij voetgangers het kruispunt vermijden. De vorig jaar opgeknapte Waalkade wordt verbonden met de nieuw te realiseren kademuur langs de Echteldsedijk. 

We hoeven de oude stadsmuur van Tiel niet aan te passen om het hoogwater in de toekomst te kunnen tegenhouden. Wel is het nodig de aangrenzende stadswal te verhogen. Om de historische stadsmuur recht te doen en tegelijk een goede verbinding te maken met het vernieuwde havengebied, presenteert het projectplan ook een nieuwe, verlengde stadsmuur voor Tiel.

Visualisatie Echteldsedijk Tiel

Visualisatie Stadswallen-coupure Tiel

Planning op hoofdlijnen
Vanaf 2022
  • Aannemer bezig met voorbereidingen:

- uitwerking ontwerp tot in detail

- bestellingen materieel

- plaatsen materiaal

- voorbereidende werkzaamheden buiten

Eind 2022Kappen bomen langs het gehele traject
2023-2024
  • Voorbereidende werkzaamheden zoals verleggen kabels en leidingen
  • Vanaf maart 2023: start uitvoering dijkversterking
Zomer 2024Uitvoering klaar - 'Dijk veilig'

Onderzoeken 

Diverse resultaten van onderzoeken zijn onderaan deze pagina te vinden bij Documenten.

Landschap, natuur en cultuurhistorie

De dijk heeft een belangrijke functie in het landschap, voor de natuur en in onze cultuurhistorie. Deze waarden leggen we vast en werken we met de gemeente en bewoners uit tot een gedragen plan. Het Ruimtelijke Kwaliteitskader is een document dat vastlegt wat we belangrijk vinden bij de (her)inrichting van de dijk en het maken van de ontwerpplannen van de dijkversterking (de planvormingsfase). U kunt het document downloaden.