Langs de stad Tiel maken we de dijk sterker en hoger. Het plan voor de dijkversterking houdt rekening met de ruimtelijke ontwikkelingen die de dijk raken. Meer informatie over dit project vindt u hieronder.

Waar?

Project Stad Tiel loopt van het Amsterdam-Rijnkanaal tot en met het Inundatiekanaal (totaal 2,6 kilometer lang).

Inloopbijeenkomst start werkzaamheden Echteldsedijk, Havendijk en Waalstraat 13 april

24 maart 2023

FPH Ploegmakers, Waterschap Rivierenland, gemeente Tiel en Vario Ontwikkeling B.V nodigen u uit op donderdag 13 april voor een inloopmiddag en -avond. Bent u nieuwsgierig naar de werkzaamheden die we gaan uitvoeren? Kom dan de 13e vooral binnen lopen. De inloopbijeenkomst wordt gehouden in de Bibliotheek in Tiel. Adres: Rechtbankstraat 3, 4001 JR te Tiel. U bent welkom vanaf 16.00 uur tot 18.00 uur en van 19.00 uur tot 21.00 uur.

Damwandwerkzaamheden
Damwandwerkzaamheden bij de Ophemertsedijk in Tiel

23 maart 2023

Aannemer FPH Ploegmakers organiseerde op 23 maart een kijkmiddag op de Ophemertsedijk. Bewoners waren uitgenodigd om onder begeleiding het bouwterrein te betreden en de werkzaamheden van dichtbij te bekijken. Niet alleen om te zien wat er zich achter de bouwhekken afspeelt, maar ook om te ervaren wat het verschil is tussen damwanden trillend en drukkend aanbrengen. Meer informatie over de werkzaamheden en omleidingen staat in de BouwApp.

Kijkmiddag dijkversterking

Blijf op de hoogte met de BouwApp

De BouwApp

Wilt u op de hoogte blijven van de vorderingen van het project? Download dan de BouwApp op uw telefoon of tablet. Hiermee houden wij u op de hoogte van actuele ontwikkelingen in uw (directe) omgeving. Ook informeren we u hiermee over mogelijke verkeersafzettingen en –omleidingen. Vanaf 1 november 2022 is ons project te vinden in de BouwApp.

Om het project te volgen, neemt u de volgende 5 stappen:

  1. Download de BouwApp gratis in de appstore (Google, Apple of Windows) of scan de QR code hierboven met de camera van uw telefoon;
  2. Ga naar ‘zoek project’;
  3. Zoek op ‘Dijkversterking Stad Tiel’ ;
  4. Selecteer het juiste project;
  5. Klik op ‘Toevoegen aan favorieten’.

9 maart 2023

Inrichten werkterrein kruising Echteldse dijk en Havendijk

FPH Ploegmakers start vanaf woensdag 8 maart met het inrichten van een werkterrein aan de kruising van de Echteldsedijk met de Havendijk. Op deze locatie worden de damwanden opgeslagen die gelost worden in de haven. Door de damwanden in de haven te lossen, beperken wij het transport van de damwanden door de binnenstad van Tiel. Helemaal voorkomen van transportbewegingen kunnen we niet. U kunt mogelijk dus hinder ondervinden door transportbewegingen van vrachtwagens met damwanden. Vanaf half april starten we aan de Echteldsedijk diverse werkzaamheden. Na Appelpop wordt de Echteldsedijk afgesloten. 

inrichting werkterrein Stad Tiel

Kijkmiddag 23 maart 2023

Op donderdag 23 maart organiseren wij op de Ophemertsedijk een kijkmiddag. Tijdens deze middag gaan wij een damwand drukkend aanbrengen en een damwand trillend aanbrengen. Tijdens deze middag willen we u graag het verschil laten beleven. Beide technieken gaan we toepassen op de Echteldsedijk.

Mocht u interesse hebben om te komen kijken, dan verzoeken wij u zich uiterlijk om 15.00 uur te melden bij de ingang van ons bouwterrein bij Bellevue. Daar ontvangen medewerkers van  FPH Ploegmakers u. Zij begeleiden u naar de locatie. Wij gaan graag met u het gesprek aan over de technieken die we toepassen en eventuele andere vragen die u heeft.

24 februari 2023

Afgelopen week is aannemer FPH gestart met het aanbrengen van damwanden, parallel aan de Hertog Arnoldstraat. 

In de week van 20 maart organiseert FPH op de Ophemertse dijk een middag om verschillende manieren van damwanden aanbrengen te laten zien en vooral horen. De meeste damwanden brengt de aannemer 'trillend' aan. Maar heel dicht bij bebouwing kiest hij voor 'drukkend' aanbrengen.

Meer informatie over deze middag volgt via de BouwApp.

damwanden aanbrengen

Officiële start van de dijkversterking

1 februari 2023

Met het onthullen van het bouwbord is een officieel startsein gegeven aan de uitvoering van dijkversterking in Tiel. De dijkversterking vergroot de waterveiligheid en verandert het aanzicht van Tiel. Naar verwachting is de dijkversterking na de zomer van 2024 klaar.

Lees het hele nieuwsbericht.

Onthullen bouwbord
Planning op hoofdlijnen
Vanaf 2022
  • Aannemer bezig met voorbereidingen:

- uitwerking ontwerp tot in detail

- bestellingen materieel

- plaatsen materiaal

- voorbereidende werkzaamheden buiten

Eind 2022Kappen bomen langs het gehele traject
2023-2024
  • Voorbereidende werkzaamheden zoals verleggen kabels en leidingen
  • Vanaf maart 2023: start uitvoering dijkversterking
Zomer 2024Uitvoering klaar - 'Dijk veilig'

Contact

Voor vragen en opmerkingen over de uitvoering door de aannemer is omgevingsmanager Jeroen Duifhuizen de contactpersoon. Hij is bereikbaar op (06) 20 11 02 43 of via de mail op jduifhuizen@fphploegmakers.nl. Wij verwijzen u ook graag naar onze BouwApp (scroll naar beneden om de BouwApp te downloaden).


Geslaagde inloopmiddag- en avond

Op donderdag 1 december vond in de grote zaal  van Grand Café Bellevue de eerste inloopmiddag en -avond plaats met aannemer FPH Ploegmakers. Er kwamen ongeveer 50 mensen langs. Ze kregen een toelichting op de werkzaamheden en uitleg over monitoring van panden. Men kon vragen stellen en zich aanmelden voor de bewonersparticipatiegroep. 

Meer informatie over de werkzaamheden kunt u volgen via de BouwApp(externe link).

Informatiebijeenkomst dijkversterking Stad Tiel
Informatiebijeenkomst dijkversterking Stad Tiel
Informatiebijeenkomst dijkversterking Stad Tiel

November 2022

De voorbereiding voor de uitvoering is gestart

Voordat de daadwerkelijke ‘schop in de grond’ gaat moet er nog veel gebeuren. Om werkzaamheden te mogen uitvoeren zijn allerlei vergunningen nodig. De meeste vergunningen zijn al verleend. Voor onder andere de tijdelijke inritten en verkeersplannen zal de aannemer toestemming vragen bij de gemeente Tiel. Daarnaast is de aannemer gestart met het opstellen van het gedetailleerde uitvoeringsontwerp. 

Er komen zo min mogelijk omleidingen

Voor de nodige omleidingsroutes is een verkeersbesluit nodig. Daar bereiden we ons nu op voor. En de aannemer, FPH Ploegmakers, zorgt met de verkeersplannen dat de veiligheid geborgd wordt. Ze stemt de plannen af met de gemeente Tiel. Voordat de verkeers- en veiligheidsplannen zijn goedgekeurd mag er niet gestart worden met de dijkversterking. 

Ter voorbereiding verlegt de aannemer kabels en leidingen

Deze kunnen in de weg zitten voor de dijkversterking. Het kan dus zijn dat u de komende periode graafwerkzaamheden aan deze ondergrondse kabels en leidingen zult zien. 

De aannemer start eind 2022 met het kappen van bomen

Dit gebeurt langs het gehele traject. Maar buiten het broed- en voortplantingsseizoen zodat de overlast voor vogels en andere diersoorten tot een minimum beperkt blijft. De aannemer werkt conform de eisen uit de vergunning Wet Natuurbescherming.
 

Ondertekening overeenkomst door Dolf van Atteveld (links) en Gerbert Ploegmakers
Ondertekening overeenkomst door Dolf van Atteveld, programmamanager WSRL (links) en Gerbert Ploegmakers (directeur FPH Ploegmakers)

juli 2022

Uitvoering dijkversterking Stad Tiel kan beginnen

Aannemersbedrijf FPH Ploegmakers gaat de dijkversterking uitvoeren.

De eerste maanden wordt het ontwerp verder uitgewerkt en tot in detail voorbereid, zodat tijdig het materiaal kan worden besteld. Vanaf het voorjaar van 2023 start dan de daadwerkelijke uitvoering buiten.

Op 4 juli ondertekenden Waterschap Rivierenland en FPH Ploegmakers de overeenkomst.

Directeur Gerbert Ploegmakers: “Wij kijken uit naar een fijne samenwerking om er samen met Waterschap Rivierenland een mooi project van te maken en een veilige en mooie dijk te realiseren!"

In de nieuwsbrief stelt de aannemer zich voor.

Projectplan Waterwet

Waterschap Rivierenland heeft voor de dijkversterking Stad Tiel een projectplan Waterwet op grond van de Waterwet opgesteld. Dit projectplan is inmiddels goedgekeurd door provincie Gelderland. De beroepstermijn voor de definitieve besluiten is al verlopen.

U kunt de stukken nog wel via deze link(externe link) bekijken.

Onderstaand bericht is gedeeld in de media:

Dijkversterking geeft Tiel nieuw gezicht

Mei 2021

In 2022 starten de werkzaamheden om de dijk tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en het Inundatiekanaal te versterken. De dijkversterking vergroot de waterveiligheid en verandert het aanzicht van Tiel. Daarover hebben de gemeente, het waterschap, het Rijk, en de firma Van Dijkhuizen afspraken gemaakt. Deze afspraken hebben een plek gekregen in het projectplan voor de dijkversterking. Dit plan ligt komende zomer ter inzage. 

Het ontwerp voor de dijkversterking gaat in de eerste plaats over waterveiligheid. Daarnaast heeft het plan ook oog voor verbetering van de verkeersveiligheid en behoud van de inrichting van de omgeving. Ook is er een inpassing gevonden voor het langlopende plan om de hoek van de haven opnieuw in te richten. Hier stond tot 2018 het tankstation. Deze plek heeft in het bestemmingsplan van de gemeente de woonfunctie behouden. Op deze plek zal de firma Van Dijkhuizen een appartementengebouw laten bouwen. Een nieuwe damwand, buitenom, wordt straks het verlengde van de havenkade en zal een doorgaande boulevard vormen met de Echteldsedijk. Zo ontstaat een prettige wandelroute waarbij voetgangers het kruispunt vermijden. De vorig jaar opgeknapte Waalkade wordt verbonden met de nieuw te realiseren kademuur langs de Echteldsedijk. 

We hoeven de oude stadsmuur van Tiel niet aan te passen om het hoogwater in de toekomst te kunnen tegenhouden. Wel is het nodig de aangrenzende stadswal te verhogen. Om de historische stadsmuur recht te doen en tegelijk een goede verbinding te maken met het vernieuwde havengebied, presenteert het projectplan ook een nieuwe, verlengde stadsmuur voor Tiel.

Visualisatie Echteldsedijk Tiel

Visualisatie Stadswallen-coupure Tiel

Onderzoeken 

Diverse resultaten van onderzoeken zijn onderaan deze pagina te vinden bij Documenten.

Landschap, natuur en cultuurhistorie

De dijk heeft een belangrijke functie in het landschap, voor de natuur en in onze cultuurhistorie. Deze waarden leggen we vast en werken we met de gemeente en bewoners uit tot een gedragen plan. Het Ruimtelijke Kwaliteitskader is een document dat vastlegt wat we belangrijk vinden bij de (her)inrichting van de dijk en het maken van de ontwerpplannen van de dijkversterking (de planvormingsfase). U kunt het document downloaden.