Langs de stad Tiel maken we de dijk sterker en hoger. Het plan voor de dijkversterking houdt rekening met de ruimtelijke ontwikkelingen die de dijk raken. Meer informatie over dit project vindt u hieronder.

Waterschap Rivierenland heeft voor de dijkversterking Stad Tiel een projectplan Waterwet op grond van de Waterwet opgesteld. Dit projectplan is inmiddels goedgekeurd door provincie Gelderland. De beroepstermijn voor de definitieve besluiten is al verlopen.

U kunt de stukken nog wel via deze link bekijken.

Waar?

Project Stad Tiel loopt van het Amsterdam-Rijnkanaal tot en met het Inundatiekanaal (totaal 2,6 kilometer lang).

Zoeken naar aannemer is gestart

24 september 2021

Om de dijkversterking ook uit te kunnen voeren in 2022 gaan we nu op zoek naar een aannemer. Dit is op 15 september aangekondigd op een speciale website hiervoor. Het is de bedoeling dat geselecteerde aannemers vanaf januari kunnen inschrijven. Daarna volgt een zorgvuldige afweging en kiezen we 1 aannemer of aannemerscombinatie. De aannemer maakt vervolgens een plan hoe hij het werk wil gaan uitvoeren. In de zomer van 2022 hopen we dan te starten met de uitvoering.
 

Onderstaand bericht is gedeeld in de media:

Dijkversterking geeft Tiel nieuw gezicht

Mei 2021

In 2022 starten de werkzaamheden om de dijk tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en het Inundatiekanaal te versterken. De dijkversterking vergroot de waterveiligheid en verandert het aanzicht van Tiel. Daarover hebben de gemeente, het waterschap, het Rijk, en de firma Van Dijkhuizen afspraken gemaakt. Deze afspraken hebben een plek gekregen in het projectplan voor de dijkversterking. Dit plan ligt komende zomer ter inzage. 

Het ontwerp voor de dijkversterking gaat in de eerste plaats over waterveiligheid. Daarnaast heeft het plan ook oog voor verbetering van de verkeersveiligheid en behoud van de inrichting van de omgeving. Ook is er een inpassing gevonden voor het langlopende plan om de hoek van de haven opnieuw in te richten. Hier stond tot 2018 het tankstation. Deze plek heeft in het bestemmingsplan van de gemeente de woonfunctie behouden. Op deze plek zal de firma Van Dijkhuizen een appartementengebouw laten bouwen. Een nieuwe damwand, buitenom, wordt straks het verlengde van de havenkade en zal een doorgaande boulevard vormen met de Echteldsedijk. Zo ontstaat een prettige wandelroute waarbij voetgangers het kruispunt vermijden. De vorig jaar opgeknapte Waalkade wordt verbonden met de nieuw te realiseren kademuur langs de Echteldsedijk. 

We hoeven de oude stadsmuur van Tiel niet aan te passen om het hoogwater in de toekomst te kunnen tegenhouden. Wel is het nodig de aangrenzende stadswal te verhogen. Om de historische stadsmuur recht te doen en tegelijk een goede verbinding te maken met het vernieuwde havengebied, presenteert het projectplan ook een nieuwe, verlengde stadsmuur voor Tiel.

Visualisatie Echteldsedijk Tiel

Visualisatie Stadswallen-coupure Tiel

Onderzoeken 2021

Bodemonderzoek langs de Echteldsedijk

Februari 2021

Dit onderzoek vindt plaats langs de Echteldsedijk, parallel aan de Nachtegaallaan (kruising Lijsterstraat) en de Zwaluwstraat (kruising Fuutstraat).

Met dit onderzoek bepalen we de stabiliteit en de kwaliteit van de bodem. Daarnaast stellen we met dit onderzoek de natuurwaarden en archeologische waarden in de omgeving van de dijk vast. Het gebied waar het onderzoek plaats vindt ligt op de overgang van de dijkversterking Stad Tiel en de in 2017-2018 uitgevoerde dijkversterking FluviaTiel. Lees meer in de nieuwsbrief.

Diverse resultaten van (eerdere) onderzoeken zijn onderaan deze pagina te vinden bij Documenten.

Landschap, natuur en cultuurhistorie

De dijk heeft een belangrijke functie in het landschap, voor de natuur en in onze cultuurhistorie. Deze waarden leggen we vast en werken we met de gemeente en bewoners uit tot een gedragen plan. Het Ruimtelijke Kwaliteitskader is een document dat vastlegt wat we belangrijk vinden bij de (her)inrichting van de dijk en het maken van de ontwerpplannen van de dijkversterking (de planvormingsfase). U kunt het document downloaden.